ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Ubezpieczenia na życie

1. Jak zawrzeć umowę z AXA?

Jeżeli chcesz zawrzeć umowę ubezpieczenia z AXA skontaktuj z naszym przedstawicielem, który po profesjonalnej analizie Twoich potrzeb dobierze odpowiedni produkt AXA.

Jak to zrobić?


2. Do czego służy AXAKOD?

AXAKOD to Twój indywidualny login umożliwiający dostęp do serwisu AXA ON-LINE.

Po zawarciu umowy ubezpieczenia otrzymasz od AXA przesyłkę zawierającą AXAKOD – Twój login do serwisu AXA ON-LINE, lub AXA KOD będzie występował  na polisie ubezpieczenia. 


3. Jak odblokować konto do serwisu AXA ON-LINE?

Jeśli Twoje konto zostało zablokowane, możesz je odblokować. W tym celu:

 • przygotuj AXAKOD
 • zadzwoń pod numer 801 200 200
 • wybierz tonowo 4 zostaniesz przekierowany do AXA ON-LINE, AXA Tele,
 • następnie wybierz 1 w celu odblokowania dostępu do AXA ON-LINE
 • ponownie wybierz 1 aby wprowadzić AXAKOD
 • wpisz AXAKOD i znak #-podejmij decyzję: 
  • czy przywrócić hasła nadane podczas pierwszego logowania i zmiany hasła
  • czy odblokować konto do haseł przesłanych przez AXA 

Jeżeli nie pamiętasz swojego dotychczasowego hasła / utworzonych przez siebie haseł, odblokuj je do haseł przesłanych przez AXA.

W przypadku utraty AXAKOD-u oraz haseł, możesz zamówić je ponownie. Po prostu skontaktuj się z naszym doradcą pod numerem telefonu 801 200 200.


4. Jak dokonać zmiany danych osobowych w polisie?

Wniosek o zmianę:

 • adresu korespondencyjnego,
 • numeru telefonu,
 • adresu e-mail,
 • numeru dowodu osobistego. 
 • Wypełnij formularz

Jeżeli posiadasz Plan Inwestycyjny AXA lub Złoty Środek (umowy zawarte po 01.09.2010) możesz dokonać wyżej wymienionych zmian logując się do swojego panelu Klienta w serwisie AXA ON-LINE.

Pozostałe dane np. imię i nazwisko zmienisz wypełniając odpowiedni formularz zmiany danych. Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz prześlij na adres:
AXA Polska S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.


5. Jak zmienić dane uposażonego?

Jeżeli posiadasz Plan Inwestycyjny AXA lub Złoty Środek (umowy zawarte po 01.09.2010) możesz dokonywać zmian uposażonych logując się do swojego panelu Klienta w serwisie AXA ON-LINE.

Jeżeli korzystasz z innego produktu, możesz zmienić dane osoby uposażonej korzystając z odpowiedniego formularza zmiany danych. Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz prześlij na adres: AXA Polska S.A.,  ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.


6. Czy mogę wyznaczyć więcej niż jednego uposażonego?

Tak, masz możliwość wyznaczenia więcej niż jednego uposażonego.

Możesz ustanowić wielu uposażonych do jednej umowy w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia. Możesz zrobić to później, w każdym momencie trwania umowy ubezpieczenia. Po prostu wypełnij i podpisz formularz zmiany danych i prześlij go na adres AXA Polska S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.


7. Co to jest alokacja w Planie Inwestycyjnym AXA i Złotym Środku? Ile czasu trwa zakup jednostek funduszy za nową składkę?

Alokacja jest to procentowy podział składki pomiędzy wybrane ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK) z dokładnością do jednego procenta. Innymi słowy jest to decyzja o tym, które fundusze UFK będziesz kupował za kolejne składki. 

Udział jednostek uczestnictwa jednego UFK nie może być niższy niż 10%. Zakup jednostek w ramach złożonej dyspozycji alokacji środków trwa 4 dni robocze. Aktualizacja w serwisie AXA ON-LINE dokonywana jest z opóźnieniem do 3 dni roboczych, z uwagi na konieczność oczekiwania na wycenę jednostek poszczególnych UFK przez zewnętrzne podmioty.


8. Co to jest konwersja i ile trwa?

Konwersja to umorzenie określonej liczby jednostek uczestnictwa wskazanego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (UFK) i nabycie za przeliczone w ten sposób środki jednostek uczestnictwa innego lub innych UFK.

Konwersja dotyczy środków zgromadzonych już na polisie. Zlecenie konwersji zaczynamy realizować następnego dnia po złożeniu dyspozycji.

Konwersja trwa do 4 dni roboczych. Aktualizacja w serwisie AXA ON-LINE jest dokonywana z opóźnieniem do 3 dni roboczych, z uwagi na konieczność oczekiwania na wycenę jednostek poszczególnych funduszy kapitałowych (UFK) przez zewnętrzne podmioty.


9. Jak zmienić częstotliwość opłacania składki?

Zmiany częstotliwość opłacania składki możesz dokonać na następujące sposoby: 

 • Wyślij formularz
 • zadzwoń pod numer telefonu 801 200 200
 • wyślij zgłoszenie na nasz adres e-mail
 • wyślij wypełniony formularz na adres AXA Polska S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa. 

Zmiany możesz dokonać na formularzu zmian na 30 dni przed rocznicą polisy. Możliwe sposoby płatności to: miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna. 

Uwaga!

Przesyłając zgłoszenie e-mailem, pamiętaj o podaniu swoich danych osobowych: 

 1. imię nazwisko
 2. PESEL
 3. numer polisy

Pozwoli to przyspieszyć realizację zgłoszenia.


10. Co to jest indeksacja?

Decydując się na któryś z naszych produktów dobrałeś odpowiednią dla siebie inwestycję lub sumę ubezpieczenia. Indeksacja jest to mechanizm powalający przeciwdziałać negatywnym skutkom inflacji, która z czasem niekorzystnie wpłynęłaby na Twoje zabezpieczenie

Regularne indeksowanie składki pozwala:

 • w przypadku ubezpieczenia życia – zachować sumę ubezpieczenia, którą w przyszłości otrzymasz Ty lub Twoi bliscy, na porównywalnym poziomie z jej realną wartością w chwili zawierania umowy ubezpieczenia.
 • w przypadku inwestycji – utrzymać wartość wpłat na Twoją inwestycję, na poziomie porównywalnym z ich realną wartością w chwili rozpoczęcia inwestycji.

11. Czy mogę dokonać rezygnacji z indeksacji składki?

Jeśli nie wyrażasz zgody na propozycję podwyższenia składki regularnej, możesz zgłosić rezygnację z indeksacji w następujący sposób:

Wypełnij formularz


Uwaga!

Zawiadomienie o odmowie zgłoś nie później niż 14 przed rocznicą polisy.


12. Mam Plan Inwestycyjny AXA /Złoty Środek w AXA. Jak zmienić sposób inwestowania?

Jeśli chcesz we własnym zakresie zmienić sposób inwestowania, zaloguj się do swojego konta zamkniętego. Jeśli jednak potrzebujesz wcześniej dokonać analizy obecnej sytuacji inwestycyjnej, skontaktuj się z przedstawicielem AXA, z którym podpisywałeś umowę ubezpieczenia. 

 1. Aby zmienić całkowicie sposób inwestowania – zleć alokację oraz konwersję.
 2. Aby przenieść obecnie zgromadzone środki - zleć konwersję.
 3. Aby zmienić sposób inwestowania przyszłej składki - zleć alokację.

Jeśli jednak potrzebujesz wcześniej dokonać analizy obecnej sytuacji inwestycyjnej, skontaktuj się z przedstawicielem AXA, z którym podpisywałeś umowę ubezpieczenia.


13. Jakie są zasady płatności składek regularnych?

Składki regularne są wymagane w terminach określonych w polisie.

Jeśli wpłacisz składkę przed terminem określonym w polisie, to zostanie ona uznana za zapłaconą w dniu wymagalności.Jeśli wpłacisz składkę po terminie określonym w polisie, to zostanie ona uznana za zapłaconą w dniu zaksięgowana na rachunku AXA.
Jeżeli termin opłacenia składki przypada w dniu wolnym od pracy, wtedy składki uznawane są w najbliższym dniu roboczym.Jeżeli nadpłacisz składkę regularną lub wpłacisz ją przed terminem wymagalności, to zostanie ona zaksięgowana na rachunku nadpłat. Do momentu uznania tej wpłaty na składkę regularną w dniu wymagalności jest ona widoczna jako „kwota nieuznana”. 

W przypadku produktów inwestycyjnych alokacja składki pomiędzy fundusze kapitałowe trwa do czterech dni roboczych, licząc od daty uznania składki.
Aktualizacja na stronie internetowej dokonywana jest z opóźnieniem do 3 dni roboczych, z uwagi na konieczność oczekiwania na wycenę jednostek poszczególnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) przez zewnętrzne podmioty.


14. Czym jest kwota nieuznana?

Kwota nieuznana jest to kwota wynikająca z nadpłaty lub niedopłaty składki regularnej. Kwota ta pozostaje na koncie nadpłat i w przypadku produktów inwestycyjnych nie jest inwestowana w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK). 

Uwaga!

Pamiętaj o sprawdzeniu wysokości składki w rocznicę polisy.
Brak wniosku o rezygnację z indeksacji składki i opłacenie składki w niezmienionej wysokości powoduje wystąpienie kwoty nieuznanej.
Więcej o procesie indeksacji składki dowiesz się w pytaniu: Co to jest indeksacja?


15. Co to jest prolongata płatności składki?

Prolongata jest to przedłużenie terminu płatności składki regularnej. Mimo zaległości w zapłacie składki w okresie tym AXA ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej. Okres prolongaty jest określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia i nie jest równoznaczny z zawieszeniem składki, gdyż nie zwalnia Cię z konieczności opłacenia należnych za ten czas składek.


16. Kiedy mogę zawiesić płatność składek regularnych? Jak tego dokonać?

Plan Inwestycyjny AXA

W Planie Inwestycyjnym AXA możesz zawiesić opłacanie składek od piątej rocznicy polisy pod warunkiem opłacenia wszystkich składek regularnych za ten okres. Wymaga to złożenia pisemnego wniosku w AXA. Na formularzu zmian zaznacz okres, na który ma zostać zawieszone opłacanie składek. Zawieszenie opłacania składki skutkuje wydłużeniem okresu, w którym należna jest opłata likwidacyjna i opłata od wykupu.

Złoty Środek

W ubezpieczeniu Złoty Środek możesz zawiesić opłacanie składek regularnych drugiej rocznicy polisy, pod warunkiem opłacenia wszystkich składek regularnych za pierwsze dwa lata. Okres, na który ma zostać zawieszona płatność należy wskazać w formularzu zmian. Opłacanie składki regularnej można zawiesić maksymalnie na 36 miesięcy. Istnieje możliwość kolejnego zawieszenia, jeżeli od wznowienia płatności składki minęło minimum 12 miesięcy.


17. Jakie są opłaty za prowadzenie polisy Plan Inwestycyjny AXA?

Zgodnie z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia AXA pobiera opłaty: administracyjną, za ryzyko i za zarządzanie.Opłata administracyjna jest pobierana za obsługę umowy ubezpieczenia przez AXA. Jest ona określona kwotowo w Tabeli opłat i limitów. Opłata ta może być indeksowana raz w roku.

Opłata za ryzyko jest pobierana za okres udzielania ochrony ubezpieczeniowej i jest ona określana na podstawie wieku Ubezpieczonego.

Opłata za zarządzanie jest pobierana odrębnie za zarządzanie aktywami każdego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, którego jednostki uczestnictwa były zewidencjonowane na rachunku podstawowym i rachunku dodatkowym Ubezpieczającego. Jest ona określona procentowo w stosunku do zgromadzonych środków na funduszu.

Wykaz opłat znajduje się w Tabeli Opłat i Limitów:

 1. składka jednorazowa
 2. składka regularna

18. Jakie są zasady księgowania składek dodatkowych?

Jeżeli posiadasz produkt Inwestycyjny możesz dokonać wpłaty składki dodatkowej w dowolnym terminie. Składka dodatkowa nie jest obowiązkowa.
Składka dodatkowa jest księgowana w dniu jej wpływu na konto dodatkowe polisy. Minimalna wysokość składki dodatkowej jest określona w Tabeli opłat i limitów do Twojego produktu. 

Alokacja składki dodatkowej w fundusze kapitałowe trwa do czterech dni roboczych, licząc od daty zaksięgowania. Aktualizacja w serwisie AXA ON-LINE dokonywana jest z opóźnieniem do 3 dni roboczych, z uwagi na konieczność oczekiwania na wycenę jednostek poszczególnych funduszy kapitałowych (UFK) przez podmioty zewnętrzne.


19. Na czym polega odstąpienie od umowy?

Odstąpienie od umowy jest to rezygnacja z Polisy bez jakichkolwiek konsekwencji. Termin i szczegółowe warunki, na jakich może być dokonane odstąpienie określają ogólne warunki ubezpieczenia dla zakupionego produktu.

Aby odstąpić od umowy ubezpieczeniowej z AXA wystarczy wysłać nam wniosek o odstąpienie od umowy wraz z kserokopią dowodu osobistego. Na tej podstawie AXA zwróci wpłacone składki, pomniejszone o opłaty określone w OWU i o ewentualny o podatek od zysków kapitałowych (dotyczy produktów inwestycyjnych).
Dokumenty prześlij na adres: AXA Polska S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

Pamiętaj, że z chwilą odstąpienia od umowy kończy się ochrona ubezpieczeniowa.


20. Jak długo trwa wypłata roszczenia?

Wypłata świadczenia trwa do 30 dni od daty wpłynięcia do centrali AXA kompletu dokumentów.

Wykaz dokumentów znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce wnioski i formularze:

 1. Polisy indywidualne
 2. Polisy grupowe

Za pomocą formularza online możesz zgłosić roszczenie z umowy ubezpieczenia na życie z następujących ryzyk:

 • Urodzenie się dziecka
 • Urodzenie się martwego noworodka
 • Śmierć rodzica
 • Śmierć rodzica współmałżonka
 • Pobytu w szpitalu (Ubezpieczonego, współmałżonka, dziecka)
 • Operacji medycznych (Ubezpieczonego, współmałżonka)
 • Poważnego zachorowania (Ubezpieczonego, współmałżonka, dziecka)
 • Niezdolności do pracy,
 • Uszczerbku na zdrowiu i inwalidztwa
 • Śmierci Ubezpieczonego / współmałżonka / partnera / dziecka
 • Osierocenia dziecka Ubezpieczonego


Wypełnij formularz

lub sprawdź status swojego zgłoszenia Sprawdź


21. Jak rozwiązać umowę z AXA? Jak długo trwa wypłata wykupu całkowitego?

Jeśli chcesz rozwiązać umowę z AXA wypełnij wniosek o wypowiedzenie umowy, podpisz go i prześlij na adres AXA Polska S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa. 

Wniosek powinien zawierać numer polisy i dane Ubezpieczającego oraz - jeśli Twój produkt przewiduje wypłatę wykupu całkowitego - dyspozycję, w jaki sposób AXA ma wypłacić środki. Wszelkie wypłaty odbywają się w formie bezgotówkowej, dlatego prosimy podać numer rachunku bankowego, imię i nazwisko oraz adres jego właściciela. 

Jeśli wyślesz do AXA wniosek o wypowiedzenie umowy wraz z załączoną kserokopią dowodu osobistego, AXA na tej podstawie wypłaci środki zgromadzone w czasie trwania umowy, pomniejszone o opłaty określone w Ogólnych warunkach ubezpieczenia i ewentualnie o podatek od zysków kapitałowych (dotyczy produktów inwestycyjnych).Termin i warunki, na jakich może być dokonany wykup całkowity polisy określają Ogólne warunki ubezpieczenia. Z dokonaniem wykupu całkowitego wiąże się zakończenie ochrony ubezpieczeniowej. 

Wypłata wykupu całkowitego polisy trwa do 21 dni roboczych od daty wpłynięcia kompletu dokumentów.


22. Jakie opłaty zostaną pobrane przy rezygnacji z Planu inwestycyjnego AXA
 • W przypadku rezygnacji z Planu Inwestycyjnego AXA ze składką podstawową opłacaną regularnie, AXA pobierze opłatę likwidacyjną oraz opłatę od wykupu i ewentualnie opłatę za przewalutowanie jeżeli inwestycja dotyczy funduszy zagranicznych.

Opłata likwidacyjna to uzależniona od roku polisowego krotność składki podstawowej należnej za cały pierwszy rok polisy. Obowiązuje w pierwszych dziesięciu latach i maleje wraz z wiekiem polisy. 

Jak obliczyć opłatę likwidacyjną?

Przykład nr 1: Pan Nowak posiada polisę Plan Inwestycyjny AXA już 4 lata. W pierwszym roku polisy jego miesięczna składka regularna wynosiła 200 zł. Oznacza to, że płacił rocznie składkę 2 400 zł (200 zł x 12 miesięcy).Opłata likwidacyjna to 3 600 zł, czyli 1,5 składki należnej za pierwszy rok (wskaźnik 1,5 x 200 zł x 12 miesięcy). 

Uwaga! Jeżeli wartość polisy jest niższa od wysokości opłaty likwidacyjnej, AXA pobierze opłatę likwidacyjną w wysokości wartości podstawowej polisy. 

Przykład nr 2: Pan Nowak posiada polisę Plan Inwestycyjny AXA 18 miesięcy. W pierwszym roku polisy jego miesięczna składka regularna wynosiła 200 zł. Oznacza to, że wpłacił roczną składkę w wysokości 2 400 zł. Wartość podstawowa polisy na dzień wykupu całkowitego wynosiła  3 000 zł. Opłata likwidacyjna wynosiłaby 3 600 zł, czyli 1,5 składki należnej za pierwszy rok (wskaźnik 1,5 x 200 zł x 12 miesięcy), ale jest większa niż wartość podstawowa polisy 3 000 zł. AXA pobierze zatem opłatę likwidacyjną nie większą niż wartość polisy 3 000 zł.

Uwaga! Opłata od wykupu to procent wypłacanej wartości. Obowiązuje przez 20 lat. W pierwszych 10 latach opłata ta wynosi 1% wypłacanej wartości, w następnych 10 latach – 0,5%. 

 • W przypadku rezygnacji z Planu Inwestycyjnego AXA ze składką podstawową opłacaną jednorazowo, AXA pobierze opłatę likwidacyjną. Opłata likwidacyjna to procent wypłacanej wartości polisy.

W wariancie I polisy (długoterminowym) opłata likwidacyjna jest pobierana przez 6 lat i maleje z każdym rokiem o 1%. 

W wariancie II polisy (krótkoterminowym) opłata ta jest pobierana przez 2 lata i jej wysokość zależy od wysokości wpłaconej składki. 

* Podane wartości obowiązują do produktów: ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie/jednorazowo Plan Inwestycyjny AXA. Jeśli chcesz poznać wysokości opłat w Twojej polisie, skorzystaj z Tabeli opłat i limitów finansowych.


23. Co to jest wykup częściowy?

Jest to wypłata części zgromadzonych środków w czasie trwania umowy ubezpieczenia, pomniejszona o opłaty określone w Ogólnych warunkach ubezpieczenia i ewentualnie o podatek od zysków kapitałowych (dot. produktów inwestycyjnych).

Termin i warunki, na jakich może być dokonany wykup częściowy określają Ogólne warunki ubezpieczenia.Z dokonaniem wykupu częściowego nie wiąże się zakończenie ochrony ubezpieczeniowej.

Jeśli wyślesz do AXA wniosek o wypłatę wraz z załączoną kserokopią dowodu osobistego AXA wypłaci Ci częściowy wykup w terminie 10 dni roboczych od dnia skompletowania wszystkich wymaganych dokumentów.


24. Jak wypłacić środki z konta dodatkowego? Jak długo trwa wypłata wartości dodatkowej?

Wypłata wartości dodatkowej dotyczy polis, w których klient posiada konto dodatkowe i wpłaca na nie środki. Termin i warunki, na jakich może być dokonany wykup z wartości dodatkowej określają Ogólne warunki ubezpieczenia.

Aby wypłacić środki z konta dodatkowego: 

 1. Dokonaj wypłaty online logując się do serwisu AXA Online (najszybciej, minimum formalności)
 2. lub zadzwoń pod numer 801 200 200,
 3. lub złóż wypełniony ręcznie wniosek o wypłatę załączając kserokopię dowodu osobistego

AXA wypłaci Ci środki z konta dodatkowego w terminie 10 dni roboczych od dnia skompletowania wszystkich wymaganych dokumentów.


25. Co to jest dożycie polisy?

To innymi słowy zakończenie umowy po upłynięciu okresu, na jaki została podpisana.
Towarzystwo wypłaca środki zgromadzone w czasie trwania umowy lub gwarantowaną sumę ubezpieczenia ewentualnie pomniejszoną o podatek od zysków kapitałowych (dotyczy produktów inwestycyjnych).

Warunki, na jakich może być wypłacone świadczenie z tytułu dożycia polisy określają Ogólne warunki ubezpieczenia. Z chwilą dożycia polisy kończy się ochrona ubezpieczeniowa.

Do wypłaty świadczenia z tytułu dożycia są potrzebne następujące dokumenty: wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu dożycia oraz kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego lub Uposażonego (w zależności od zawartej umowy).


26. Jak wygląda proces wyliczenia wartości polisy przy realizacji wykupu, wykupu wartości dodatkowej, dożycia, odstąpienia?

Jak wygląda proces wyliczenia wartości polisy

1. Wypełnij wniosek

Wybierz i wypełnij wniosek wg rodzaju wypłaty:

I wyślij na:

 • adres AXA wraz z wymaganymi dokumentami lub
 • odwiedź oddział AXA w celu osobistego złożenia wniosku lub

dla wpłat z konta dodatkowego:

 • Wypełnij wniosek on-line
 • Zgłoś wykup przez infolinię: Tel.: 801 200 200

2. Rejestracja wniosku w AXA


Weryfikacja formalna wniosku

W przypadku stwierdzenia, że dokumenty są nie kompletne, AXA skontaktuje się z Klientem – w tym celu, prosimy o podanie telefonu komórkowego lub adresu emailowego we wniosku.

3. Akceptacja wniosku w AXA

Wyliczenie kwoty do wpłaty dla Klienta.
Proces rozpoczęty na podstawie kompletu dokumentów

4. Przelew środków

Przekazanie środków na rachunek*
*lub inny sposób realizacji płatności

TERMINY

- do 10 dni roboczych: wykup częściowy, odstąpienie od umowy

- do 21 ni roboczych: wykup całkowite i dożycia

5. Przekazanie decyzji

Przygotowanie informacji potwierdzającej wykonanie transakcji


27. Jak wygląda proces rozpatrzenia roszczenia

Jak wygląda proces rozpatrzenia roszczenia

1. Wypełnij wniosek

Wybierz i wypełnij wniosek dotyczący roszczenia na:

lub

 • wyślij na adres AXA wraz z wymaganymi dokumentami. (lista wymaganych dokumentów zamieszczona jest we właściwym wniosku o wypłatę świadczenia)

lub

 • odwiedź oddział AXA w celu osobistego złożenia wniosku

2. Rejestracja wniosku w AXA

Weryfikacja formalna wniosku
W przypadku stwierdzenia, że dokumenty są niekompletne, AXA skontaktuje się z Klientem – w tym celu, prosimy o podanie telefonu komórkowego lub adresu emailowego we wniosku – prosimy o podanie tel./maila – kontaktowego we wniosku

3. Analiza roszczenia

Podjęcie decyzji zgodniej z Ogólnymi Warunkami Umowy lub zapisami umowy generalnej

Na tym etapie w każdej chwili możesz samodzielnie sprawdzić status swojego zgłoszenia Sprawdź

4. Przekazanie decyzji

Przekazanie Klientowi w formie pisemnej, decyzji dotyczącej roszczenia.

Jeśli Klient podał nr telefonu to otrzyma również sms

W przypadku roszczeń z następujących ryzyk: urodzenie się dziecka, urodzenie się martwego noworodka, śmierć rodzica/rodzica współmałżonka dokumenty nie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem.
W pozostałych roszczeniach dokumenty mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione lub mogą być przesłane bez potwierdzenia z załączonym oświadczeniem - treść oświadczenia 

5. Informacja o statusie zgłoszenia


28. Jak należy poprawnie wypełnić wniosek o wypłatę świadczenia?

Poprawnie wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia powinien zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko Ubezpieczonego,
 • numer PESEL Ubezpieczonego,
 • aktualny adres do korespondencji,
 • aktualny numer telefonu (stacjonarny/komórkowy) osoby zgłaszającej zdarzenie,
 • datę zdarzenia,
 • informację czy zdarzenie dotyczy choroby/wypadku/inne,
 • dokładny opis dotyczący okoliczności wypadku (jeśli zdarzenie dotyczy wypadku),
 • adresy placówek medycznych, w których Ubezpieczony się leczył (dotyczy głownie ryzyk: operacja medyczna, poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, uszczerbek na zdrowiu),
 • dyspozycję wypłaty świadczenia (numer konta bankowego lub adres),
 • podpis Ubezpieczonego pod wnioskiem,
 • oświadczenie małżonków o pozostawaniu w ważnym związku małżeńskim (w przypadku roszczeń dotyczących małżonka i śmierci rodzica współmałżonka),
 • oświadczenie zakładu pracy (dotyczy świadczeń w ubezpieczeniach grupowych). 

29. Jak wygląda wypłata dla małoletnich?

Gdy osobami Uprawnionymi do otrzymania świadczenia są osoby małoletnie Wniosek o wypłatę świadczenia oraz dyspozycję wypłaty świadczenia wraz z wymaganymi dokumentami składa prawny opiekun osoby małoletniej wraz z dokumentem potwierdzającym sprawowanie opieki (odpis skrócony aktu urodzenia dziecka oraz odpis skrócony aktu małżeństwa, a w uzasadnionych przypadkach – postanowienie sądu rodzinnego i opiekuńczego o sprawowaniu władzy rodzicielskiej).

W sytuacji gdy świadczenie dla osoby małoletniej wynosi:

 • do 10 000 PLN – wypłacane jest opiekunowi prawnemu małoletniego,
 • powyżej 10 000 PLN – AXA zobowiązane jest do żądania od opiekuna prawnego małoletniego dziecka przedłożenia postanowienia sądu o wyrażeniu zgody na rozporządzenie majątkiem małoletniego dziecka, zgodnie z art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

30. Jak wygląda wypłata dla spadkobiercy?

Wypłata świadczenia dla spadkobierców może mieć miejsce w następujących przypadkach:

 • w sytuacji gdy Ubezpieczony nie wskazał we wniosku o zawarcie umowy osoby uposażonej w przypadku jego zgonu,
 • w sytuacji gdy Ubezpieczony nabył prawo do otrzymania świadczenia, ale zmarł przed złożeniem wniosku o wypłatę do AXA.

W celu otrzymania świadczenia należy dostarczyć do AXA:

 • postanowienie sądu o nabyciu spadku po zmarłym lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza,
 • dokument potwierdzający tożsamość spadkobiercy,
 • dyspozycja wypłaty (konto lub adres). 

31. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Treść ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 

z dnia 16 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 116, poz. 1216)

Pobierz plik


32. Jak zaktualizować dane osobowe?

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa finansowego Państwa inwestycji, AXA systematycznie aktualizuje dane otrzymane od swoich Klientów. Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie aktualności danych osobowych przekazanych do AXA. Zgodność Państwa aktualnych danych z danymi posiadanymi przez AXA jest ważna w przypadku wszelkiego rodzaju zgłoszeń, zapytań, które kierują Państwo do naszego Towarzystwa.

Zachęcamy zatem do aktualizacji danych osobowych przy pomocy poniższego wniosku.

Wniosek o dokonanie zmiany osób uposażonych, danych osobowych Ubezpieczonego, danych osobowych Ubezpieczającego (PDF 93 KB)

Jeżeli wolisz zgłosić zmiany za pośrednictwem internetu skorzystaj z wniosku zmiany danych znajdującego się w linku poniżej:

Wypełnij formularz

W uporządkowany sposób mogą nam Państwo przekazać informacje o zmianie danych osobowych osoby Ubezpieczonej, osób uposażonych, czy zmiany adresów do korespondencji.

Dziękujemy z góry za przekazanie informacji o zmianach. Aktualne dane są dla Państwa i dla AXA gwarancją terminowego i poprawnego realizowanie dyspozycji.

Wypełniony wniosek prosimy przesłać na adres:

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z konsultantami Departamentu Obsługi Klienta pod numerami 22 555 00 00* lub 0801 200 200**.

Informacja automatyczna w godzinach od 8:00 do 23:00.

* koszt połączenia według taryf poszczególnych operatorów telefonicznych
** połączenie płatne jak za jeden impuls, niezależnie od długości rozmowy


Prawa klienta wynikające z:

Kodeks Cywilny

Tytuł XXVII. Umowa ubezpieczenia. 

Dział I. Przepisy ogólne. 

Art. 805 [Pojęcie; rodzaje świadczeń] 

§ 1. Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

§ 2. Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie:

1)  przy ubezpieczeniu majątkowym - określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku;

2)  przy ubezpieczeniu osobowym - umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.

§ 3. Do renty z umowy ubezpieczenia nie stosuje się przepisów kodeksu niniejszego o rencie.

§ 4. Przepisy art. 3851-3853 stosuje się odpowiednio, jeżeli ubezpieczającym jest osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Art. 806 [Nieważność umowy; bezskuteczność] 

§ 1. Umowa ubezpieczenia jest nieważna, jeżeli zajście przewidzianego w umowie wypadku nie jest możliwe.

§ 2. Objęcie ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie umowy jest bezskuteczne, jeżeli w chwili zawarcia umowy którakolwiek ze stron wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że wypadek zaszedł lub że odpadła możliwość jego zajścia w tym okresie.

Art. 807 [Regulacja pozakodeksowa] 

§ 1. Postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia sprzeczne z przepisami niniejszego tytułu są nieważne, chyba że dalsze przepisy przewidują wyjątki.

§ 2.(uchylony)

Art. 808 [Ubezpieczenie na cudzy rachunek] 

§ 1. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczony może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia.

§ 2. Roszczenie o zapłatę składki przysługuje ubezpieczycielowi wyłącznie przeciwko ubezpieczającemu. Zarzut mający wpływ na odpowiedzialność ubezpieczyciela może on podnieść również przeciwko ubezpieczonemu.

§ 3. Ubezpieczony jest uprawniony do żądania należnego świadczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela, chyba że strony uzgodniły inaczej; jednakże uzgodnienie takie nie może zostać dokonane, jeżeli wypadek już zaszedł. 

§ 4. Ubezpieczony może żądać by ubezpieczyciel udzielił mu informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków ubezpieczonego.

§ 5. Jeżeli umowa ubezpieczenia nie wiąże się bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową ubezpieczonej osoby fizycznej, art. 3851-3853 stosuje się odpowiednio w zakresie, w jakim umowa dotyczy praw i obowiązków ubezpieczonego.

Art. 809 [Dokument ubezpieczenia] 

§ 1. Ubezpieczyciel zobowiązany jest potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia.

§ 2. Z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w art. 811, w razie wątpliwości umowę uważa się za zawartą z chwilą doręczenia ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia.

Art. 810 (uchylony)

Art. 811 [Ochrona ubezpieczającego] 

§ 1. Jeżeli w odpowiedzi na złożoną ofertę ubezpieczyciel doręcza ubezpieczającemu dokument ubezpieczenia zawierający postanowienia, które odbiegają na niekorzyść ubezpieczającego od treści złożonej przez niego oferty, ubezpieczyciel obowiązany jest zwrócić ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy doręczeniu tego dokumentu, wyznaczając mu co najmniej 7-dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. W razie niewykonania tego obowiązku zmiany dokonane na niekorzyść ubezpieczającego nie są skuteczne, a umowa jest zawarta zgodnie z warunkami oferty.

§ 2. W braku sprzeciwu umowa dochodzi do skutku zgodnie z treścią dokumentu ubezpieczenia następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego do złożenia sprzeciwu.

Art. 812 [Ogólne warunki ubezpieczenia] 

§ 1.(uchylony)

§ 2.(uchylony)

§ 3.(uchylony)

§ 4. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

§ 5. Jeżeli umowa zawarta jest na czas określony, ubezpieczyciel może ją wypowiedzieć jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie, a także z ważnych powodów określonych w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

§ 6.(uchylony)

§ 7.(uchylony)

§ 8. Różnicę między treścią umowy a ogólnymi warunkami ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązany jest przedstawić ubezpieczającemu w formie pisemnej przed zawarciem umowy. W razie niedopełnienia tego obowiązku ubezpieczyciel nie może powoływać się na różnicę niekorzystną dla ubezpieczającego. Przepisu nie stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji.

§ 9. Przepisy § 5 i 8 stosuje się odpowiednio w razie zmiany ogólnych warunków ubezpieczenia w czasie trwania stosunku umownego. Nie uchybia to stosowaniu w takim przypadku przepisu art. 3841.

Art. 813 [Składka] 

§ 1. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

§ 2. Jeżeli nie umówiono się inaczej, składka powinna być zapłacona jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia, a jeżeli umowa doszła do skutku przed doręczeniem dokumentu ubezpieczenia - w ciągu czternastu dni od jego doręczenia.

Art. 814 [Początek odpowiedzialności; niezapłacenie składki] 

§ 1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.

§ 2. Jeżeli ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka.

§ 3. W razie opłacania składki w ratach niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki może powodować ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela, tylko wtedy, gdy skutek taki przewidywała umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia, a ubezpieczyciel po upływie terminu wezwał ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.

Art. 815 [Obowiązek informowania] 

§ 1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.

§ 2. Jeżeli w umowie ubezpieczenia zastrzeżono, że w czasie jej trwania należy zgłaszać zmiany okoliczności wymienionych w paragrafie poprzedzającym, ubezpieczający obowiązany jest zawiadamiać o tych zmianach ubezpieczyciela niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości. Przepisu tego nie stosuje się do ubezpieczeń na życie.

§ 21. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązki określone w paragrafach poprzedzających spoczywają zarówno na ubezpieczającym, jak i na ubezpieczonym, chyba że ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.

§ 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem paragrafów poprzedzających nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia paragrafów poprzedzających doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

Art. 816 [Zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku] W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Przepisu tego nie stosuje się do ubezpieczeń na życie.

Art. 817 [Termin spełnienia świadczenia] 

§ 1. Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

§ 2. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1.

§ 3. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż określone w paragrafach poprzedzających. 

Art. 818 [Zawiadomienie ubezpieczyciela o wypadku] 

§ 1. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku.

§ 2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązkiem określonym w paragrafie poprzedzającym można obciążyć zarówno ubezpieczającego, jak i ubezpieczonego, chyba że ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy na jego rachunek.

§ 3. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

§ 4. Skutki braku zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku nie następują, jeżeli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości.

Art. 819 [Przedawnienie] 

§ 1. Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech.

§ 2.(uchylony)

§ 3. W wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania.

§ 4. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

Art. 820 [Ubezpieczenia morskie; reasekuracja] Przepisów tytułu niniejszego nie stosuje się do ubezpieczeń morskich oraz do ubezpieczeń pośrednich (reasekuracji).

Dział II. Ubezpieczenia majątkowe. 

Art. 821 [Zakres przedmiotowy] Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu.

Art. 822 [Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej] 

§ 1. Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

§ 2. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody, o jakich mowa w § 1, będące następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia.

§ 3. Strony mogą postanowić, że umowa będzie obejmować szkody powstałe, ujawnione lub zgłoszone w okresie ubezpieczenia.

§ 4. Uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela.

§ 5. Ubezpieczyciel nie może przeciwko uprawnionemu do odszkodowania podnieść zarzutu naruszenia obowiązków wynikających z umowy lub ogólnych warunków ubezpieczenia przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nastąpiło ono po zajściu wypadku.

Art. 823 [Zmiana właściciela; przeniesienie praw] 

§ 1. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. Przeniesienie tych praw wymaga zgody ubezpieczyciela, chyba że umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej.

§ 2. W razie przeniesienia praw, o których mowa w § 1, na nabywcę przedmiotu przechodzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą ubezpieczyciela umówiły się inaczej. Pomimo tego przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.

§ 3. Jeżeli prawa, o których mowa w § 1, nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.

§ 4. Przepisów § 1-3 nie stosuje się przy przenoszeniu wierzytelności, jakie powstały lub mogą powstać wskutek zajścia przewidzianego w umowie wypadku. 

Art. 824 [Suma ubezpieczenia] 

§ 1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, suma ubezpieczenia ustalona w umowie stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.

§ 2. Jeżeli po zawarciu umowy wartość ubezpieczonego mienia uległa zmniejszeniu, ubezpieczający może żądać odpowiedniego zmniejszenia sumy ubezpieczenia. Zmniejszenia sumy ubezpieczenia może także z tej samej przyczyny dokonać jednostronnie ubezpieczyciel, zawiadamiając o tym jednocześnie ubezpieczającego.

§ 3. Zmniejszenie sumy ubezpieczenia pociąga za sobą odpowiednie zmniejszenie składki począwszy od dnia pierwszego tego miesiąca, w którym ubezpieczający zażądał zmniejszenia sumy ubezpieczenia lub w którym ubezpieczyciel zawiadomił ubezpieczającego o jednostronnym zmniejszeniu tej sumy.

Art. 8241 [Odpowiedzialność] 

§ 1. O ile nie umówiono się inaczej, suma pieniężna wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia nie może być wyższa od poniesionej szkody.

§ 2. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, ubezpieczający nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczycielami każdy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.

§ 3. Jeżeli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o jakich mowa w § 2, uzgodniono, że suma wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia może być wyższa od poniesionej szkody, zapłaty świadczenia w części przenoszącej wysokość szkody ubezpieczający może żądać tylko od tego ubezpieczyciela. W takim przypadku dla określenia odpowiedzialności między ubezpieczycielami należy przyjąć, że w ubezpieczeniu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, suma ubezpieczenia równa jest wartości ubezpieczeniowej.

Art. 825 (uchylony)

Art. 826 [Obowiązek zmniejszenia szkody] 

§ 1. W razie zajścia wypadku ubezpieczający obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.

§ 2. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że w razie zajścia wypadku ubezpieczający obowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. 

§ 3. Jeżeli ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w § 1, ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

§ 4. Ubezpieczyciel obowiązany jest, w granicach sumy ubezpieczenia, zwrócić koszty wynikłe z zastosowania środków, o których mowa w § 1, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla ubezpieczającego.

§ 5. W razie ubezpieczenia na cudzy rachunek przepisy paragrafów poprzedzających stosuje się również do ubezpieczonego.

Art. 827 [Szkoda umyślna] 

§ 1. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie; w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się, chyba że umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej lub zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.

§ 2. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej można ustalić inne zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela niż określone w § 1.

§ 3. Jeżeli nie umówiono się inaczej, ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.

§ 4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek zasady określone w paragrafach poprzedzających stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego.

Art. 828 [Przejście roszczeń] 

§ 1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli zakład pokrył tylko część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem ubezpieczyciela.

§ 2. Nie przechodzą na ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczającego przeciwko osobom, z którymi ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

§ 3. Zasady wynikające z paragrafów poprzedzających stosuje się odpowiednio w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek.

Dział III. Ubezpieczenia osobowe. 

Art. 829 [Zakres przedmiotowy] 

§ 1. Ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć:

1)  przy ubezpieczeniu na życie - śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku;

2)  przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków - uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

§ 2. W umowie ubezpieczenia na życie zawartej na cudzy rachunek, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się nie wcześniej niż następnego dnia po tym, gdy ubezpieczony oświadczył stronie wskazanej w umowie, że chce skorzystać z zastrzeżenia na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej. Oświadczenie powinno obejmować także wysokość sumy ubezpieczenia. Zmiana umowy na niekorzyść ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci ubezpieczonego wymaga zgody tego ubezpieczonego.

Art. 830 [Wypowiedzenie przez ubezpieczającego] 

§ 1. Przy ubezpieczeniu osobowym ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem terminu określonego w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia, a w razie jego braku - ze skutkiem natychmiastowym.

§ 2. W braku odmiennego zastrzeżenia umowę uważa się za wypowiedzianą przez ubezpieczającego, jeżeli składka lub jej rata nie została zapłacona w terminie określonym w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia mimo uprzedniego wezwania do zapłaty w dodatkowym terminie określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia; w wezwaniu powinny być podane do wiadomości ubezpieczającego skutki niezapłacenia składki.

§ 3. Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na życie jedynie w wypadkach wskazanych w ustawie.

§ 4. Przepisy § 3 oraz art. 812 § 8 stosuje się odpowiednio w razie zmiany ogólnych warunków ubezpieczenia na życie w czasie trwania stosunku umownego. Nie uchybia to stosowaniu w takim przypadku przepisu art. 3841.

Art. 831 [Uprawniony do sumy ubezpieczenia] 

§ 1. Ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej; może również zawrzeć umowę ubezpieczenia na okaziciela. Ubezpieczający może każde z tych zastrzeżeń zmienić lub odwołać w każdym czasie.

§ 11. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek do wykonywania uprawnień, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, konieczna jest uprzednia zgoda ubezpieczonego; umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że uprawnienia te ubezpieczony może wykonywać samodzielnie. 

§ 2. Jeżeli wskazano kilka osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia, a nie oznaczono udziału każdej z nich w tej sumie, ich udziały są równe.

§ 3. Suma ubezpieczenia przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym.

Art. 832 [Rozwinięcie] 

§ 1. Wskazanie uprawnionego do otrzymania sumy ubezpieczenia staje się bezskuteczne, jeżeli uprawniony zmarł przed śmiercią ubezpieczonego albo jeżeli umyślnie przyczynił się do jego śmierci.

§ 2. Jeżeli w chwili śmierci ubezpieczonego nie ma osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia, suma ta przypada najbliższej rodzinie ubezpieczonego w kolejności ustalonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia, chyba że umówiono się inaczej.

Art. 833 [Samobójstwo] Przy ubezpieczeniu na życie samobójstwo ubezpieczonego nie zwalnia ubezpieczyciela od obowiązku świadczenia, jeżeli samobójstwo nastąpiło po upływie lat dwóch od zawarcia umowy ubezpieczenia. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą skrócić ten termin, nie bardziej jednak niż do 6 miesięcy.

Art. 834 [Zarzut nieprawdziwych informacji] Jeżeli do wypadku doszło po upływie lat trzech od zawarcia umowy ubezpieczenia na życie, ubezpieczyciel nie może podnieść zarzutu, że przy zawieraniu umowy podano wiadomości nieprawdziwe, w szczególności że zatajona została choroba osoby ubezpieczonej. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą skrócić powyższy termin.

 


Ustawa o działalności ubezpieczeniowej

Art. 13 [Elementy umowy ubezpieczenia]

2. W zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, przed wyrażeniem przez strony zgody na zmianę warunków umowy lub zmianę prawa właściwego dla zawartej umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń jest obowiązany przekazać pisemnie informacje w tym zakresie ubezpieczającemu wraz z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń przysługujących z tytułu zawartej umowy.

3. W zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, zakład ubezpieczeń pisemnie informuje ubezpieczającego, nie rzadziej niż raz w roku, o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, w tym o wartości wykupu, jeżeli wysokość świadczeń ulega zmianie w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia. W przypadku gdy z umowy ubezpieczenia przysługuje świadczenie ustalane na podstawie sumy ubezpieczenia wyrażonej w ustalonej kwocie, zakład ubezpieczeń informuje ubezpieczającego o każdej zmianie w zakresie sumy ubezpieczenia.

3a. W zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do pisemnego informowania ubezpieczającego, nie rzadziej niż raz w roku, o wartości premii, jeżeli umowa ubezpieczenia uwzględnia udział w zysku z inwestowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

3aa. Pisemne informacje, o których mowa w ust. 2-3a, zakład ubezpieczeń może przekazać za zgodą ubezpieczającego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem opatrzenia tych wiadomości bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262).

3b. W przypadku umów ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej, w szczególności ubezpieczeń grupowych, ubezpieczający obowiązany jest do przekazania ubezpieczonemu informacji określonych w ust. 2-3a. Umowa ubezpieczenia określa sposób przekazywania informacji, o których mowa w ust. 2-3a, przy czym informacje te powinny być przekazane ubezpieczonemu:

1) przed wyrażeniem przez ubezpieczającego zgody na zmianę warunków umowy lub prawa właściwego dla umowy ubezpieczenia - w przypadku informacji, o których mowa w ust. 2;

2) niezwłocznie po przekazaniu informacji ubezpieczającemu przez zakład ubezpieczeń - w przypadku informacji, o których mowa w ust. 3 i 3a.

3c. W przypadku grupowych umów ubezpieczenia, o którym mowa w dziale I załącznika do ustawy, zakład ubezpieczeń, na żądanie ubezpieczonego, jest obowiązany do przekazania informacji określonych w ust. 2-3a.

3d. W przypadku nieprzekazania ubezpieczonemu, zgodnie z ust. 3c, wymaganych informacji, zmiana warunków umowy lub prawa właściwego dla umowy ubezpieczenia, wysokości świadczeń przysługujących z tytułu umowy ubezpieczenia, w tym wartości wykupu, sumy ubezpieczenia w przypadku umowy ubezpieczenia z sumą ubezpieczenia wyrażoną w ustalonej kwocie oraz wartości premii jest skuteczna względem ubezpieczonego jedynie w części korzystnej dla tego ubezpieczonego.

3e. W przypadku nieprzekazania ubezpieczonemu informacji, o których mowa w ust. 2-3a, zgodnie z ust. 3b ubezpieczający ponosi wobec ubezpieczonego odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

Art. 13a [Obowiązek udzielenia informacji] Zakład ubezpieczeń, przed zawarciem umowy ubezpieczenia, obowiązany jest udzielić ubezpieczającemu, będącemu osobą fizyczną, informacji dotyczących:

1) prawa właściwego dla umowy w razie, gdy strony nie mają swobody wyboru prawa;

2) prawa właściwego, którego wybór proponuje zakład ubezpieczeń, gdy strony mają swobodę wyboru prawa;

3) sposobu i trybu rozpatrywania skarg i zażaleń zgłaszanych przez ubezpieczającego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, a także organu właściwego do ich rozpatrzenia.

Art. 16 [Czynności ubezpieczyciela w przypadku szkody]

1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.

1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy ubezpieczenia, o którym mowa w dziale II w grupie 18 załącznika do ustawy, jeżeli świadczenie jest spełnione bezpośrednio po zgłoszeniu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową lub bez przeprowadzania postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia.

2. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub w ustawie zakład ubezpieczeń nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia.

3. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

4. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, oraz poszkodowanemu lub uprawnionemu, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Informacje i dokumenty zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, oraz poszkodowanemu lub uprawnionemu, na ich żądanie, w postaci elektronicznej. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii oraz udostępniania informacji i dokumentów w postaci elektronicznej ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.


Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Art. 14 [Termin na wypłacenie odszkodowania]

1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

2. W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.

3. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pismo zakładu ubezpieczeń powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

3a. W przypadku niewypłacenia przez zakład ubezpieczeń odszkodowania w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, lub niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 3, organ nadzoru stosuje wobec zakładu ubezpieczeń środki nadzorcze określone w art. 212 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, zakład ubezpieczeń nie ustali ważności umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, osoby odpowiedzialnej za szkodę, właściwy do wypłaty odszkodowania jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, na zasadach określonych w rozdziale 7. Zakład ubezpieczeń przesyła niezwłocznie zgromadzoną dokumentację do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, powiadamiając o tym osobę zgłaszającą roszczenie. Przepis art. 109 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 28 [Wypowiedzenie umowy]

1. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

1a. W razie zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń jest obowiązany potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

1b. Nie później niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do wysłania ubezpieczającemu informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia.

1c. Informacja, o której mowa w ust. 1b, zawiera w szczególności:

1) określenie wysokości składki ubezpieczeniowej w przypadku, gdy dojdzie do zawarcia następnej umowy ubezpieczenia w trybie ust. 1;

2) pouczenie, że wysokość składki, o której mowa w pkt 1, może ulec zmianie, jeżeli po wysłaniu informacji przez zakład ubezpieczeń wyjdą na jaw okoliczności mające wpływ na wysokość składki, oraz wskazanie tych okoliczności;

3) pouczenie o prawie wypowiedzenia dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z ust. 1 oraz o formie, możliwym sposobie oraz terminie złożenia tego wypowiedzenia;

4) pouczenie o skutkach tego wypowiedzenia oraz o skutkach braku tego wypowiedzenia.

1d. Informacja, o której mowa w ust. 1b, powinna być wysłana:

1) w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej, jeżeli przy zawarciu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ubezpieczający wyraził zgodę na składanie mu oświadczeń w takiej postaci, lub

2) w formie pisemnej, w sposób umożliwiający niezwłoczne poinformowanie ubezpieczającego.

1e. Jeżeli okoliczności mające wpływ na ustalenie wysokości składki ubezpieczeniowej wyszły na jaw po wysłaniu informacji, o której mowa w ust. 1b, zakład ubezpieczeń może odpowiednio zwiększyć składkę ubezpieczeniową z uwzględnieniem tych okoliczności. W takim przypadku zakład ubezpieczeń wezwie ubezpieczającego do zapłaty podwyższonej składki.

1f. Przepisów ust. 1a-1e nie stosuje się do umów zawieranych w trybie negocjacji z przedsiębiorcą.


Pełna treść wskazanych powyżej aktów prawnych jest dostępna na stronie internetowej: http://isap.sejm.gov.pl

Jak oceniasz
serwis axa.pl?