AXA Ostrożnego Inwestowania - Fundusz TFI
ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

AXA Ostrożnego Inwestowania
Kategoria E

Wycena TFI
Wycena TFI
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
Maksymalna
cena
zbycia (PLN)
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2019-10-14
127,98
-
0,02
0,01
0,02
0,21
0,46
1,07
2,09
-
-
AXA Ostrożnego Inwestowania
2019-10-14
127,98
0,01 %

Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

OPIS SUBFUNDUSZU

W skład portfela Subfunduszu wchodzą instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe, dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje komunalne i korporacyjne), listy zastawne oraz instrumenty pochodne. Subfundusz może inwestować w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych.

PORTFEL MODELOWY

 • Subfundusz może inwestować do 100% aktywów w instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe, zaś udział dłużnych papierów wartościowych (w tym obligacji komunalnych i korporacyjnych) oraz listów zastawnych nie może przekraczać 50% aktywów,
 • zakładany udział instrumentów rynku pieniężnego, depozytów bankowych, dłużnych papierów wartościowych oraz jednostek uczestnictwa funduszy wynosi 100% aktywów Subfunduszu.
 • udział inwestycji w walucie obcej został ograniczony do 25% aktywów Subfunduszu ,
 • Subfundusz może inwestować do 100% aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, pod warunkiem że ich polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie co najmniej 70% aktywów w instrumenty rynku pieniężnego,
 • Subfundusz może inwestować do 30% aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, pod warunkiem że ich polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie co najmniej 70% aktywów w dłużne papiery wartościowe.


PROFIL INWESTORA

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy:

 • nie akceptują ryzyka związanego z wahaniem kursów giełdowych i oczekują od swej inwestycji relatywnie wyższej stabilności niż w przypadku lokat w akcje i inne instrumenty finansowe o podobnym ryzyku,
 • poszukują inwestycji o potencjale wzrostu wartości zainwestowanego kapitału na poziomie wyższym niż oprocentowanie lokat bankowych,
 • zarządzają środkami pieniężnymi aktywnie, traktując ten rodzaj Subfunduszu jako rozwiązanie przejściowe dla inwestycji w czasie dekoniunktury na rynkach akcji i obligacji,
 • poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności,
 • są zainteresowani inwestycją krótkoterminową.


MINIMALNE WARTOŚCI WPŁAT do SUBFUNDUSZU (JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. E):

 • Wpłata Początkowa - 50,00 zł
 • Kolejne wpłaty - 50,00 zł


FIRMA ZARZĄDZAJĄCA

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NUMERY RACHUNKU NABYĆ

(PLN) 33 1140 1010 0000 2520 6300 7008

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejszy materiał został przygotowany przez AXA TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, tym niemniej ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o Subfunduszu. Nie należy go również traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Uczestnik musi się liczyć z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Subfundusz może inwestować powyżej 35 % aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w AXA FIO i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie informacyjnym AXA FIO oraz skrócie tego prospektu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w Tabeli Opłat. Wszystkie wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie AXA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.tfi.axa.pl. Subfundusz o bardzo niskim poziomie ryzyka. Zalecany horyzont inwestycji: do 1 roku. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Fundusze Inwestycyjne AXA TFI

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Jak oceniasz
serwis axa.pl?