AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych - Fundusz TFI - Kategoria A

AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
Kategoria A

Wycena TFI
Zapytaj o fundusz
Wycena TFI
Wycena TFI
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
Maksymalna
cena
zbycia (PLN)
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2020-09-24
109,95
113,94
-0,09
-0,08
-0,12
0,04
0,99
11,51
5,00
11,26
-
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-09-24
109,95
-0,08 %

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

OPIS SUBFUNDUSZU

Celem subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz może inwestować od 50% do 100% wartości aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu AXA IM Fixed Income Investment Strategies – US Corporate Bonds wyodrębnionego w ramach AXA IM Fixed Income Investment Strategies. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego fundusz może inwestować do 50% aktywów subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje komunalne oraz obligacje korporacyjne (obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa mogą stanowić nie więcej niż 50% wartości aktywów subfunduszu), instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mające siedzibę za granicą, o ile wspomniane fundusze lub instytucje lokują co najmniej 50% aktywów w powołane wyżej kategorie lokat. Fundusz lokuje do 100% aktywów subfunduszu w lokaty denominowane w walucie obcej.

PORTFEL MODELOWY

  • ok. 70% aktywów subfunduszu stanowią tytuły uczestnictwa subfunduszu AXA IM Fixed Income Investment Strategies – US Corporate Bonds, wyodrębnionego w ramach AXA IM Fixed Income Investment Strategies,
  • ok. 20% aktywów subfunduszu stanowią tytuły uczestnictwa innych subfunduszy AXA World Funds, AXA IM Fixed Income Investment Strategies, AXA Rosenberg Equity Alpha Trust, ACMBernstein, ACMBernstein SICAV, ACMBernstein Value Investments, bądź innych funduszy, inwestujących swoje aktywa przede wszystkim w instrumenty dłużne,
  • ok. 10% aktywów stanowią depozyty.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy:

  • akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
  • poszukują inwestycji o potencjale wzrostu wartości zainwestowanego kapitału na poziomie wyższym niż oprocentowanie lokat bankowych,
  • poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności,
  • są zainteresowani inwestycją na okres co najmniej 2-3 lat.

MINIMALNE WARTOŚCI WPŁAT DO SUBFUNDUSZU (JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. A):

  • Wpłata Początkowa – 100 zł
  • Kolejne wpłaty – 100 zł

FIRMA ZARZĄDZAJĄCA

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NUMER RACHUNKU NABYĆ

21114010100000558699007002

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejszy materiał został przygotowany przez AXA TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, tym niemniej ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o Subfunduszu. Nie należy go również traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Uczestnik musi się liczyć z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego (bardzo duży udział instrumentów o charakterze akcyjnym), wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w AXA SFIO i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie informacyjnym AXA SFIO oraz skrócie tego prospektu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w Tabeli Opłat. Wszystkie wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie AXA TFI S.A. oraz na stronie internetowej tfi.axa.pl. Subfundusz o bardzo wysokim poziomie ryzyka. Zalecany horyzont inwestycji: co najmniej 2-3 lata. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?