Ranking funduszy

Czym jest niniejszy ranking

Fundusze inwestycyjne  
  • Ranking został przygotowany przez AXA Życie TU S.A. i obejmuje Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe dostępne w Planach Inwestycyjnych.
  • Fundusze podzielone zostały na te zarządzane przez spółki grupy AXA oraz na pozostałe, zarządzane przez inne firmy.
  • Ranking będzie zmieniał się co miesiąc, dlatego warto go regularnie przeglądać.
 

Co oznaczają przyznane gwiazdki

Ranking funduszyRanking funduszyRanking funduszy  Najwyższa pozycja w rankingu – fundusz, który ją osiągnął, wyróżniają wysokie i stabilne stopy zwrotu, jego polityka inwestycyjna jest dobrze dostosowana do obecnego cyklu koniunkturalnego, a zespół inwestycyjny charakteryzuje ponadprzeciętny poziom zarządzania.
Ranking funduszyRanking funduszy Fundusz wyróżnia ponadprzeciętny wynik (powyżej średniej), ale jednocześnie nie mieści się w pierwszej ćwiartce (kwartylu) najlepszych wyników.
Ranking funduszy Jedną gwiazdkę otrzymuje fundusz, który w rankingu uzyskał liczbę punktów poniżej średniej, ale jednocześnie nie są to wyniki, które zaliczyłyby go do grona 25% najsłabszych w danej grupie. 

Więcej o metodologii rankingu
Data sporządzenia aktualnego rankingu: 9 października 2015.

Ranking - fundusze akcyjne

Fundusze AXA
dostępne w wersjach Selekt i Multi
Pozostałe fundusze
dostępne w wersji Multi
AXA - Selective Equity Ranking funduszyRanking funduszyRanking funduszy AXA - PKO Akcji Plus Ranking funduszyRanking funduszyRanking funduszy
AXA - Akcji Spółek Dywidendowych  Ranking funduszyRanking funduszy AXA - UniAkcje Wzrostu Ranking funduszyRanking funduszyRanking funduszy
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek Ranking funduszy AXA - Quercus Agresywny Ranking funduszyRanking funduszy
AXA - Akcji Ranking funduszy AXA - Noble Fund Akcji Ranking funduszyRanking funduszy
AXA - Akcji Dużych Spółek AXA - Legg Mason Akcji  Ranking funduszyRanking funduszy
  AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek  Ranking funduszy
  AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek Ranking funduszy
  AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek
  AXA - IPOPEMA Agresywny
  AXA - Caspar Akcji Polskich

Ranking - fundusze mieszane

Fundusze AXA
dostępne w wersjach Selekt i Multi
Pozostałe fundusze
dostępne w wersji Multi
AXA - Stabilnego Wzrostu  Ranking funduszyRanking funduszyRanking funduszy AXA - Quercus Selektywny Ranking funduszyRanking funduszyRanking funduszy
AXA - Makro Alokacji  Ranking funduszyRanking funduszy AXA - Noble Fund Timingowy Ranking funduszyRanking funduszyRanking funduszy
  AXA - Legg Mason Strateg (aa) Ranking funduszyRanking funduszy
  AXA - IPOPEMA Makro Alokacji Ranking funduszyRanking funduszy
  AXA - Noble Fund Mieszany Ranking funduszy
  AXA - PKO Stabilnego Wzrostu Ranking funduszy
  AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji

Ranking - fundusze o niskim poziomie ryzyka

Fundusze AXA
dostępne w wersjach Selekt i Multi
Pozostałe fundusze
dostępne w wersji Multi
AXA - Obligacji Ranking funduszyRanking funduszyRanking funduszy AXA - PKO Obligacji Długoterminowych  Ranking funduszyRanking funduszyRanking funduszy
AXA - Obligacji Korporacyjnych Ranking funduszyRanking funduszy AXA - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Ranking funduszyRanking funduszy
AXA - Lokacyjny Ranking funduszy AXA - Noble Fund Obligacji Ranking funduszyRanking funduszy
  AXA - PKO Skarbowy Ranking funduszy
  AXA - Open Finance Obligacji

Wyniki portfeli modelowych

  12m 24m 36m 60m
AXA - Portfel Akcji -8,35% -4,45% 14,53% 5,75%
Średnia dla portfeli akcyjnych -8,38% -5,81% 13,22% -1,34%
Średnia dla całego rynku f. akcyjnych -7,60% -3,60% 11,90% -0,10%
AXA - Portfel Zrównoważony -4,34% 0,87% 13,51% 14,95%
Średnia dla portfeli zrównoważonych -5,26% -0,77% 12,79% 11,71%
Średnia dla całego rynku f. zrównoważonych  -5,60% -2,60% 6,00% 0,31%
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu -1,83% 3,61% 12,43% 19,43%
Średnia dla portfeli stabilnego wzrostu -2,77% 1,60% 11,75% 15,24%
Średnia dla całego rynku f. st. wzrostu -2,20% 2,90% 9,80% 10,07%

Źródło notowań: Analizy Online

Średnia dla portfeli akcyjnych / zrównoważonych / stabilnego wzrostu
Średnia z notowań wszystkich portfeli modelowych z oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych

Średnia dla całego rynku
średni wynik dla funduszy z danej klasy aktywów wg notowań sporządzanych przez Analizy Online.

- fundusze akcji polskich uniwersalnych - dla rynku funduszy akcyjnych

- fundusze mieszane polskie zrównoważone - dla rynku funduszy zrównoważonych

- fundusze mieszane stabilnego wzrostu - dla rynku funduszy stabilnego wzrostu


AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. („AXA Życie”) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przedstawione dane mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania AXA Życie ani też oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego, formy świadczenia pomocy prawnej lub wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Niniejsza informacja nie stanowi zapewnienia lub gwarancji przyszłych zysków. Klient AXA Życie musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zasady ochrony oraz cel i zasady funkcjonowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych przez AXA Życie są opisane w Ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Inwestycyjny oraz w regulaminach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych na www.axa.pl. Ze środków zgromadzonych przez Ubezpieczającego AXA Życie pobiera opłaty określone w OWU.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online