Dobrze mieć plan na przyszłość

PPK z punktu widzenia pracodawcy

Jakie obowiązki ma pracodawca?

Obowiązek wdrożenia PPK w firmie co do zasady dotyczy każdego pracodawcy.

 • Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK z instytucją finansową, którą wybierze w uzgodnieniu z ze związkami zawodowymi lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.
 • Zawiera też umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz uczestników.
 • Odpowiada za obsługę PPK oraz przepływ informacji między pracownikami a instytucją finansową.
 • Nalicza i wpłaca na rachunki PPK uczestników wpłaty pracodawcy i pracownika.

 

Ile wpłaca pracodawca?

Wysokość wpłat pracodawcy do PPK wynosi:

 • podstawowa: 1,5% wynagrodzenia pracownika,
 • dodatkowa: do 2,5% wynagrodzenia pracownika.

Mówimy o wynagrodzeniu, które stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika.

 

Kim są uczestnicy PPK?

Zgodnie z zapisami ustawy uczestnikami PPK są osoby zatrudnione podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu. Forma zatrudnienia może być różna:

 • osoby zatrudnione na umowę o pracę, zlecenie albo inną umowę o świadczenie usług,
 • osoby wykonujące pracę nakładczą,
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych,
 • osoby fizyczne wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej,
 • członkowie rad nadzorczych.

 

Czy PPK dotyczy wszystkich pracowników?

Pracodawca zapisze do programu automatycznie każdego pracownika, który ma mniej niż 55 lat. Pracownik powinien być dołączony do programu nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia.

Osoby w wieku 55–70 lat będą mogły przystąpić do PPK na swój wniosek. Pracodawca ma obowiązek poinformować tych pracowników o możliwości uczestnictwa w programie.

 

Czy pracownik może zrezygnować z PPK?

Pracownik może zrezygnować z uczestnictwa w PPK, składając pracodawcy pisemne oświadczenie. Co cztery lata pracodawca będzie ponownie zapisywał do PPK wszystkich swoich pracowników poniżej 55. roku życia, którzy wystąpili z programu. Aby zrezygnować, pracownicy będą musieli ponownie złożyć pisemny wniosek.

 

ZADAJ PYTANIE


Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online