ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status
Dobrze mieć plan na przyszłość

Pracownicze Plany Kapitałowe - Główne założeniaInformacje zostały opracowane na podstawie projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 lipca 2018 r.

Celem powstania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) będzie wspieranie pracowników w długoterminowym gromadzeniu i pomnażaniu oszczędności na emeryturę. Środki przeznaczone na oszczędzanie będą pochodzić zarówno z wpłat pracodawcy, jak i pracownika. Dodatkowo w ramach zachęt skarb państwa będzie finansował wpłatę powitalną i dopłaty roczne. Udział w systemie będzie obowiązkowy dla pracodawców. Pracownicy będą do niego zapisywani automatycznie, ale będą mogli zrezygnować z uczestnictwa. Środki gromadzone na rachunkach PPK będą miały charakter prywatny i podlegały dziedziczeniu.

Poznaj najważniejsze założenia


Z punktu widzenia pracodawcy

 • Co do zasady obowiązek utworzenia PPK dla wszystkich podmiotów zatrudniających pracowników
 • Wysokość wpłat do PPK po stronie pracodawcy: podstawowa 1,5% i dodatkowa w wysokości do 2,5% wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika
 • Ulga podatkowa - koszty prowadzenia PPK będą stanowić dla pracodawcy koszty uzyskania przychodu
 • Ulga ZUS -  wpłaty pracodawcy zwolnione są z ZUS
 • Wybór instytucji finansowej prowadzącej PPK w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi/reprezentacją osób zatrudnionych w danym podmiocie

Z punktu widzenia pracownika

 • Uczestnicy PPK to osoby w wieku do 55 lat zatrudnione u danego pracodawcy, które automatycznie zostaną zapisane przez pracodawcę do PPK z prawem do rezygnacji z uczestnictwa w programie
 • Osoby w wieku 55-70 lat będą mogły przystąpić do PPK na swój wniosek
 • Podstawowa wpłata po stronie pracownika wyniesie 2% wynagrodzenia (za wyjątkiem osób najsłabiej zarabiających, dla których wpłata podstawowa może zostać obniżona do  0,5%), a wpłata dodatkowa do 2% wynagrodzenia.
 • Gromadzone środki będą środkami prywatnymi i będą dziedziczone
 • Wypłaty dokonane po 60. roku życia co do zasady będą zwolnione z podatku od zysków kapitałowych (tzw. „podatku Belki”), poza sytuacjami opisanymi w ustawie
 • 250 zł jednorazowej wpłaty powitalnej ze środków publicznych
 • 240 zł dopłaty co roku z Funduszu Pracy (po spełnieniu odpowiednich wymogów przewidzianych w ustawie)
 • Oszczędności będzie można wypłacić po 60. roku życia, wcześniejsza wypłata możliwa będzie w dwóch szczególnych sytuacjach

Etapy tworzenia PPK

(uzależnione są od wielkości lub typu podmiotu zatrudniającego)

od 1 lipca 2019 r.

Firmy zatrudniające od 250 pracowników

od 1 stycznia 2020 r.

Firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników

od 1 lipca 2020 r.

Firmy zatrudniające od 20 osób do 49 pracowników

od 1 stycznia 2021 r.

Pozostali pracodawcy oraz jednostki sektora finansów publicznych

Więcej:


Jak oceniasz
serwis axa.pl?