ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status
Dobrze mieć plan na przyszłość

Pracownicze Plany Kapitałowe - Główne założeniaInformacje zostały opracowane na podstawie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z 4 października 2018 r.

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny program systematycznego oszczędzania na zaspokojenie potrzeb finansowych po osiągnięciu 60. roku życia. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Polaków.

 • Środki przeznaczone na oszczędzanie w programie pochodzą zarówno z wpłat pracodawcy, jak i pracownika.
 • Dodatkowo Skarb Państwa finansuje wpłatę powitalną i dopłaty roczne.
 • Udział w systemie jest obowiązkowy dla pracodawców.
 • Pracownicy będą zapisywani automatycznie, ale mają prawo zrezygnować z uczestnictwa.
 • Środki gromadzone w PPK mają charakter prywatny i podlegają dziedziczeniu.

 

ZADAJ PYTANIE       POLICZ TWOJE PRZYSZŁE OSZCZĘDNOŚCI W PPK

Etapy wdrażania PPK

PPK będzie wdrażane stopniowo. Jest to uzależnione od wielkości lub typu podmiotu zatrudniającego.

ZADAJ PYTANIE

 

Kto finansuje wpłaty na PPK

Konto PPK uczestnika zasilane jest z trzech źródeł, a prowadzi je instytucja finansowa, wybrana przez pracodawcę w porozumieniu z pracownikami.

ZADAJ PYTANIE

 

Najważniejsze z punktu widzenia pracodawcy

 • Każdy podmiot zatrudniający pracowników ma obowiązek (co do zasady) utworzyć PPK. Wysokość wpłat pracodawcy do PPK wynosi:
  - podstawowa: 1,5% wynagrodzenia pracownika,
  - dodatkowa: do 2,5% wynagrodzenia pracownika.
  Mówimy o wynagrodzeniu, które stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika.
 • Pracodawca wybiera instytucję finansową prowadzącą PPK w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.
 • Zawiera umowę z instytucją finansową o zarządzanie PPK.
 • Zawiera umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników
 • Odpowiada za obsługę PPK oraz przepływ informacji między pracownikami a instytucją finansową.
 • Wpłaty pracodawcy na PPK zwolnione są ze składek do ZUS, a koszty prowadzenia PPK będą stanowić koszty uzyskania przychodu.

ZADAJ PYTANIE

Najważniejsze z punktu widzenia pracownika

 • Będzie automatycznie zapisany do PPK, jeśli ma mniej niż 55 lat i jest zatrudniony od co najmniej 3 miesięcy. Z uczestnictwa w PPK może zrezygnować. Co 4 lata będzie ponownie automatycznie zapisywany i ponownie będzie mógł zrezygnować.
 • Osoby w wieku 55–70 lat mogą przystąpić do programu na swój wniosek.
 • Z wynagrodzenia netto pracownika pracodawca pobierze 2% wynagrodzenia brutto na wpłatę podstawową. Pracownik może zadeklarować wpłatę dodatkową na PPK w wysokości do 2% wynagrodzenia.
 • Osoby zarabiające mniej niż 1,2 minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2019 roku to 2700 zł) mają możliwość dokonywania niższych wpłat podstawowych, nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia.
 • Na rachunek PPK z Funduszu Pracy pracownik otrzyma 250 zł jednorazowej wpłaty powitalnej oraz dopłaty roczne w wysokości 240 zł, jeśli wpłaci odpowiednią liczbę składek w ciągu roku.
 • Oszczędności będzie mógł wypłacić po 60. roku życia, wcześniejsza wypłata możliwa będzie w dwóch szczególnych sytuacjach.
 • Gromadzone środki będą prywatne i dziedziczone.

ZADAJ PYTANIE

Instytucja finansowa, która może prowadzić PPK

 • Towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI), powszechne towarzystwo emerytalne (PTE), pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń.
 • Spełnia określone w ustawie wymagania, m.in. posiada 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania aktywami i kapitał własny w wysokości co najmniej 25 mln zł.
 • Oferuje fundusze zapewniające realizację zasady przyświecającej funduszom zdefiniowanej daty.
 • Maksymalna wysokość opłat za zarządzania w ramach PPK wynosi 0,6% aktywów netto funduszu w skali roku, z czego 0,1% to tzw. success fee.

Formularz kontaktowy PPK


Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych, tutaj podanych, w celach marketingowych, w tym otrzymywania ofert, zgodnie z poniższym wyborem:

Wszystkie spółki z siedzibą przy ul. Chłodnej 51, w Warszawie (00-867).

Oferty mogą być mi przedstawiane:

również przy użyciu automatycznych systemów wywołujących.

Zgoda obejmuje także profilowanie, które będzie służyć określeniu preferencji i potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Jej wycofanie nie wpływa jednak na prawidłowość przetwarzania danych, które miało miejsce, zanim zgoda została wycofana.


Przeczytaj artykuły o zasadach działania PPK

PPK na ratunek przyszłym emerytom

PPK na ratunek przyszłym emerytom
 

Więcej
Jak wyglądają PPK z punktu widzenia pracodawcy

Jak wyglądają PPK z punktu widzenia pracodawcy

Więcej
Fundusze w ramach PPK – dobrze dopasowane do celu

Fundusze w ramach PPK – dobrze dopasowane do celu

Więcej

Masz pytania albo potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami: ppk@axa.pl


Jak oceniasz
serwis axa.pl?