Pytania i odpowiedzi

Pytania o PPK i odpowiedzi

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)?

PPK to powszechny program systematycznego oszczędzania z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb finansowych po osiągnięciu 60-tego roku życia. Środki gromadzone w ramach PPK będą środkami prywatnymi.

Każdy podmiot zatrudniający zobowiązany będzie do wyboru instytucji finansowej, z którą zawrze umowę o prowadzenie PPK dla swoich pracowników. W ramach programu zarówno pracownik, jak i pracodawca będą mieć obowiązek dokonywania z własnych środków wpłat podstawowych oraz możliwość dokonywania wpłat dodatkowych. Pracownik będzie mógł jednak zrezygnować z uczestnictwa w PPK.


Dlaczego PPK są wprowadzane?

Zgodnie z założeniami ustawy pracownicze plany kapitałowe będą prowadzone w celu zachęcenia pracowników do systematycznego oszczędzania z przeznaczeniem na wypłatę środków po osiągnięciu 60. roku życia.


Na czym będzie polegać powszechność systemu PPK?

Na nałożeniu na wszystkie podmioty zatrudniające obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudniają co najmniej jedną osobę oraz na automatycznym zapisaniu do niego pracowników. Pracownik może jednak zrezygnować z udziału w programie.


Na czym polega prywatny charakter środków w PPK?

Projekt ustawy wskazuje wprost, że środki gromadzone w ramach PPK mają stanowić prywatną własność uczestników PPK i podlegać dziedziczeniu.


Od kiedy PPK będzie obowiązywać?

 • Od 1 lipca 2019 r. - firmy zatrudniające od 250 pracowników
 • Od 1 stycznia 2020 r. - firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników
  • wydłużenie terminu na zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie w związku ze znowelizowaną specustawą dotyczącą COVID-19. Nowe maksymalne terminy, to: 27 października 2020 r. - na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i 10 listopada 2020 r. - na zawarcie umowy o prowadzenie PPK
 • Od 1 lipca 2020 r. - firmy zatrudniające od 19 osób do 49 pracowników
 • Od 1 stycznia 2021 r. - pozostali pracodawcy oraz jednostki sektora finansów publicznych

Których pracodawców nie dotyczy obowiązek prowadzenia PPK na rzecz pracowników?

Ustawa przewiduje kilka sytuacji, w których pracodawca nie może lub przy zaistnieniu określonych warunków nie musi uruchamiać programu PPK. Są to między innymi sytuacje wymienione poniżej.

 • Pracodawca prowadzący PPE
  Nie musi uruchamiać PPK, jeśli w dniu, od którego stosuje się do niego ustawę, prowadzi w firmie Powszechny Plan Emerytalny (PPE) i odprowadza składki podstawowe w wysokości minimum 3,5% wynagrodzenia, a do PPE przystąpiło minimum 25% pracowników.
  Jeżeli zawrze umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK, a następnie utworzy PPE ze składką podstawową w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, to może, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, nie finansować wpłat podstawowych i dodatkowych do PPK za osoby, które przystąpiły do PPE.
 • Mikroprzedsiębiorca
  Nie musi uruchamiać PPK, jeśli wszyscy jego pracownicy zadeklarują rezygnację z uczestnictwa w tym programie. Deklarację rezygnacji pracownicy muszą składać ponownie co 4 lata.
 • Pracodawca jest osobą fizyczną
  W PPK nie będą mogły oszczędzać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
  Obowiązku uruchamiania PPK nie ma również osoba, która zatrudnia inną osobę także nieprowadzącą działalności gospodarczej, albo jeśli obie osoby fizyczne prowadzą działalność, ale w innym zakresie niż ten, w którym jedna zatrudnia drugą.

Czy PPK dotyczy tylko pracowników etatowych?

Katalog osób zatrudnionych objętych PPK jest szerszy i obejmuje poniższe grupy, o ile te osoby podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym:

 • pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru,
  mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę
 • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych
 • osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy
  agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług
 • członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji.

Jakie instytucje będą mogły oferować PPK?

Zgodnie z założeniami projektu ustawy PPK będzie oferowane wyłącznie przez określone instytucje finansowe tj.:

 • towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI),
 • zakład ubezpieczeń,
 • powszechne towarzystwo emerytalne (PTE),
 • pracownicze towarzystwo emerytalne.

Taka instytucja musi spełniać szereg wymagań:

 • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi, funduszami inwestycyjnymi otwartymi, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;
 • posiadać kapitał własny w wysokości co najmniej 25 mln zł, w tym co najmniej 10 mln zł w środkach płynnych rozumianych jako lokaty funduszu rynku pieniężnego;
 • zarządzać funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi w liczbie odpowiadającej co najmniej liczbie ograniczeń poziomu ryzyka inwestycyjnego, stosującymi odmienne zasady polityki inwestycyjnej uwzględniające różny wiek uczestników, bądź jednym funduszem inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami w liczbie ustalonej jak wyżej, nazywane funduszami lub odpowiednio subfunduszami zdefiniowanej daty.

Jakie wpłaty na PPK będą dokonywane przez pracodawcę, pracownika i Skarb Państwa?

Pracownik

Wpłata podstawowa po stronie pracownika to 2% wynagrodzenia, dodatkowa może wynieść do 2%.

Pracownicy uzyskujący wynagrodzenia na poziomie niższym niż 1,2 minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 3 120 zł w 2020 r.) mają możliwość dokonywania wpłat podstawowych w wysokości niższej niż 2% wynagrodzenia, jednak nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia.

Pracodawca

Podstawowa wpłata po stronie pracodawcy to 1,5% wynagrodzenia pracownika, a wpłata dodatkowa do 2,5% wynagrodzenia. Wynagrodzenie pracownika rozumiane jest jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Wpłata dodatkowa  będzie mogła być różnicowana dla poszczególnych grup pracowników ze względu na długość okresu zatrudnienia albo na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy.

Skarb Państwa

Jednorazowa wpłata powitalna na rzecz uczestnika: 250 zł. Dopłaty roczne (po spełnieniu określonych warunków): 240 zł.


Kto zobowiązany jest do obliczenia i dokonania wpłat do PPK?

Pracodawca będzie zobowiązany do obliczenia i dokonania wpłat zarówno przez niego finansowanych, jak i tych finansowanych przez pracownika.


W co będą inwestowane wpłaty na PPK? Czym są fundusze zdefiniowanej daty?

Fundusze zdefiniowanej daty, zwane też funduszami cyklu życia to fundusze inwestycyjne, które dzięki specjalnej polityce inwestycyjnej ogranicza poziom ryzyka w miarę zbliżania się uczestnika do 60 r.ż. uczestnika PPK. Uczestnik inwestuje z jednym funduszem przez cały okres gromadzenia środków.


Jakie będą koszty zarządzania środkami w ramach PPK?

Wysokość kosztów zarządzania PPK została zapisana w projekcie na poziomie max. 0,6% aktywów netto funduszu lub subfunduszu w skali roku. 

Wynagrodzenie za zarządzanie będzie mogło być pobierane przez instytucję finansową w wysokości nie wyższej niż 0,5% wartości aktywów netto funduszu w skali roku, w części przypadającej na PPK. W przypadku zakładów ubezpieczeń limit kosztów wynagrodzenia oraz udzielania ochrony ubezpieczeniowej ustalono na poziomie max. 0,5% od wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego.

Dodatkowo instytucja finansowa będzie uprawniona do pobrania wynagrodzenia za osiągnięty wynik („success fee”) maksymalnie 0,1% wartości aktywów netto funduszu w skali roku pod warunkiem zrealizowania dodatniej stopy zwrotu, która dodatkowo nie będzie niższa od stopy referencyjnej.


W co będą inwestowane środki w ramach PPK?

Ustawa będzie określała dopuszczalne zakresy alokacji aktywów, odpowiednio w instrumenty części udziałowej i części dłużnej, tak aby zapewnić realizację zasady przyświecającej funduszom zdefiniowanej daty, tj. stopniowego zmniejszania poziomu ryzyka inwestycyjnego danego funduszu wraz ze zbliżaniem się przez uczestników danego funduszu do wieku 60 lat.


Nadzór nad PPK - kto i jak będzie go sprawował?

Nadzór nad działalnością instytucji finansowej w zakresie prowadzenia przez nią PPK (wraz z możliwością zastosowania środków nadzorczych oraz odpowiednich sankcji) sprawować będzie Komisja Nadzoru Finansowego.


W jaki sposób nastąpi wypłata środków zgromadzonych na PPK po osiągnięciu 60. roku życia?

25% środków zgromadzonych w PPK zostanie wypłaconych jednorazowo po osiągnięciu 60. roku życia przez uczestnika, chyba że uczestnik złoży wniosek o wypłatę tej części środków w ratach.

Pozostałych 75% środków zgromadzonych w PPK wypłacanych będzie w co najmniej 120 ratach miesięcznych, chyba że uczestnik zażąda wypłaty w mniejszej liczbie rat. W takim przypadku uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty podatku od dochodów kapitałowych od kwoty wypłaty przekraczającej 25% wartości aktywów zgromadzonych w PPK.

Będzie istniała możliwość wypłacania środków także w formie świadczenia małżeńskiego, w sytuacji gdy współmałżonek również osiągnie 60. rok życia i małżonkowie wspólnie oświadczą, że chcą skorzystać w wypłaty w takiej formie. Świadczenie małżeńskie będzie wypłacane przez okres 120 miesięcy, jego wysokość ustalana będzie przez podzielenie łącznej wysokości środków zgromadzonych w PPK przez uczestnika i małżonka uczestnika przez taką liczbę rat.


Czy uczestnik może wypłacić środki z PPK przed 60. rokiem życia?

 • Tak, w dowolnym momencie przed osiągnięciem 60. roku życia może złożyć wniosek o wycofanie środków z PPK. Taki zwrot wiąże się jednak z utratą kwoty stanowiącej równowartość wpłaty powitalnej i dopłat rocznych od Skarbu Państwa. 30% wpłat pochodzących od pracodawcy będzie przekazane na indywidualne konto uczestnika w ZUS. Od pozostałej kwoty zostanie potrącony podatek dochodowy.
 • Raz w trakcie uczestnictwa może wypłacić do 100% wartości środków zgromadzonych w PPK, aby pokryć wkład własny do kredytu na zakup domu lub mieszkania. Konieczny jest zwrot całości wypłaconych środków w wartości nominalnej w ciągu 15 lat.
 • Może wypłacić 25% środków w przypadku poważnej choroby albo choroby współmałżonka lub dziecka. W takich przypadkach wypłata będzie dokonywana jednorazowo albo w ratach.
 • W przypadku śmierci uczestnika środki są dziedziczone według zasad określonych w ustawie o PPK. Jeżeli w chwili śmierci uczestnik był w związku małżeńskim, wybrana instytucja finansowa dokonuje wypłaty transferowej połowy środków (stanowiących małżeńską wspólność majątkową) zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego uczestnika na rachunek PPK, IKE lub PPE jego małżonka.

Różnice między umową o zarządzanie PPK a umową o prowadzenie PPKJak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online