AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)

Wycena TFI
Wycena TFI
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
Maksymalna
cena
zbycia (PLN)
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2018-09-19
130,69
-
0,63
0,49
2,13
-2,92
-0,94
-4,31
-6,46
23,57
-
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2018-09-19
130,69
0,49 %

Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

OPIS SUBFUNDUSZU

Subfundusz inwestuje wyłącznie w akcje spółek notowanych na GPW, koncentrując się na największych i najbardziej płynnych przedsiębiorstwach. Średnio od 50% do 100% aktywów portfela stanowią spółki wchodzące w skład indeksów WIG20 i mWIG40. Wyniki Subfunduszu mają odzwierciedlać perspektywy polskiego rynku kapitałowego. w przyjętych zamierzeniach Subfundusz ma osiągać lepsze wyniki niż syntetyczny indeks 60%WIG20 + 30% mWIG40 + 10% WIBID O/N, uwzględniający dochód z dywidend pomniejszony o bieżącą stawkę wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.

PORTFEL MODELOWY

  • udział akcji w portfelu może sięgać do 100% aktywów Subfunduszu,
  • minimalny poziom akcji w portfelu to 50% aktywów Subfunduszu,
  • Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje największych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu, notowanych wyłącznie na GPW,
  • Subfundusz inwestuje co najmniej 40% aktywów w spółki wchodzące w skład indeksu WIG30.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz kierowany jest do inwestorów, którzy:

  • oczekują od swej inwestycji potencjału wysokiego wzrostu wartości zainwestowanego kapitału w związku z lokowaniem aktywów Subfunduszu w akcje i inne instrumenty finansowe o podobnym ryzyku,  
  • akceptują podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego, związanego w szczególności z możliwością wahań cen na rynkach giełdowych,
  • poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności,
  • planują inwestycję na okres co najmniej 5 lat.

MINIMALNE WARTOŚCI WPŁAT do SUBFUNDUSZU (JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. F):

  • Wpłata Początkowa - 100,00 zł
  • Kolejne wpłaty - 100,00 zł

FIRMA ZARZĄDZAJĄCA

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NUMER RACHUNKU NABYĆ

(PLN) 65 1240 1037 1111 0010 3092 2885

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejszy materiał został przygotowany przez AXA TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, tym niemniej ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o Subfunduszu. Nie należy go również traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Uczestnik musi się liczyć z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. ze względu na skład portfela inwestycyjnego (bardzo duży udział instrumentów o charakterze akcyjnym), wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w AXA FIO i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie informacyjnym AXA FIO oraz skrócie tego prospektu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie AXA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.tfi.axa.pl. Subfundusz o bardzo wysokim poziomie ryzyka. Zalecany horyzont inwestycji: co najmniej 5 lat. Zyski z inwestycji dokonywanych w fundusze inwestycyjne przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Fundusze Inwestycyjne AXA TFI

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Jak oceniasz
serwis axa.pl?