Spółki

AXA Życie TU S.A.

AXA Życie TU S.A. oferuje ubezpieczenia na życie służące ochronie przed finansowymi skutkami wydarzeń zagrażających zdrowiu i życiu oraz gromadzeniu pieniędzy na przyszłość. Ubezpieczenia na życie można zawierać w formie indywidualnej lub grupowej. Korzystają z nich osoby prywatne oraz firmy działające w Polsce.

Jesteśmy 7. ubezpieczycielem w tym segmencie rynku z 4,3% udziałem rynkowym mierzonym przypisem składki brutto na koniec 2017 roku. Jako Grupa AXA jesteśmy 5. ubezpieczycielem w Polsce. Obsługujemy ponad 3 miliony klientów.

AXA Życie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Wyniki finansowe AXA Życie TU S.A.

Szczegółowe dane o AXA Życie TU S.A.

Polityka informacyjna AXA Życie TU S.A.

Polityka zaangażowania dotycząca lokowania aktywów w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek.

Ład korporacyjny AXA Życie TU S.A.

Struktura organizacyjna AXA Życie TU S.A.

Raport z badania sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji spółki AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej AXA Życie TU za 2018 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej AXA Życie TU za 2018 r.

Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej AXA Życie TU za 2019 r.

 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej AXA Życie TU za 2019 r.

 

 


AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

 

AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. funkcjonuje w segmencie ubezpieczeń majątkowych. Ubezpieczenia majątkowe obejmują majątek osobisty lub firmowy (np. samochód, mieszkanie, bagaż w podróży, mienie firmy) oraz odpowiedzialność cywilną (osobistą lub zawodową), a także ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (np. w podróży, w domu, w pracy, w szkole, na ulicy). Częścią tych ubezpieczeń są usługi assistance, które realizowane są we współpracy z AXA Assistance. Z ubezpieczeń majątkowych korzystają osoby indywidualne oraz firmy prowadzące działalność w Polsce, międzynarodowe korporacje oraz firmy polskie prowadzące działalność za granicą na całym świecie. AXA Ubezpieczenia TUiR to od 1 grudnia 2015 roku nowa nazwa BRE Ubezpieczenia TUiR, które AXA przejęła od mBanku w 2015 roku. 30 września 2016 roku AXA Ubezpieczenia TUiR przejęła Liberty Ubezpieczenia. 31 października 2016 włączony do niej został oddział Avanssur S.A. dotychczas działający w Polsce  pod marką AXA Direct. 28 kwietnia 2017 nastąpiło połączenie prawne AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. z AXA TUiR S.A.

Jesteśmy w tym segmencie 5. ubezpieczycielem z 4,9% udziałem rynkowym mierzonym przypisem składki brutto na koniec 2017 roku. Jako Grupa AXA jesteśmy 5. ubezpieczycielem w Polsce. Obsługujemy ponad 3 miliony klientów.

AXA Ubezpieczenia TUiR podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Wyniki finansowe AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Szczegółowe dane o AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Polityka infromacyjna AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Ład korporacyjny AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Informacje szczegółowe o AXA Assistance

Struktura organizacyjna AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Informacje szczegółowe o przejęciu Liberty Ubezpieczenia przez AXA Ubezpieczenia czytaj więcej.

Informacje szczegółowe o przejęciu AXA Direct przez AXA Ubezpieczenia czytaj więcej.

Informacje szczegółowe o połączeniu prawnym AXA TUiR z AXA Ubezpieczenia TUiR czytaj więcej.

Raport z badania sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji spółki AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Raport z badania sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji spółki AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej AXA Ubezpieczenia TUiR za 2018 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej AXA Ubezpieczenia TUiR za 2018 r.

Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej AXA Ubezpieczenia TUiR za 2019 r.

 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej AXA Ubezpieczenia TUiR za 2019 r.

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, NIP 107-000-61-55, REGON 140806789. Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000271543, AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. należy do Grupy AXA. Kapitał zakładowy AXA Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. wynosi 107,912,677 zł, opłacony w całości.


AXA PTE S.A.

AXA PTE SA zarządza AXA OFE, który jest 5. funduszem emerytalnym pod względem aktywów w zarządzaniu, a w 2014 był najlepszym OFE na rynku pod względem stopy zwrotu. Na koniec 2017 roku zarządzaliśmy aktywami o wartości 11,56 mld zł należącymi do niemal 1,2 mln członków OFE.

Jako Grupa AXA jesteśmy 5. ubezpieczycielem w Polsce. Obsługujemy ponad 3 miliony klientów.

AXA PTE podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Wyniki finansowe AXA PTE S.A.

Szczegółowe dane o AXA PTE S.A.

Polityka informacyjna AXA PTE S.A.

Ład korporacyjny AXA PTE S.A.

Struktura organizacyjna AXA PTE S.A.


AXA TFI S.A.

AXA TFI jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych z ofertą otwartych i zamkniętych funduszy inwestujących na rynku akcyjnym i dłużnym w Polsce i za granicą. Na koniec 2017 roku zarządzało aktywami o wartości 5,1 mld zł.

Jako Grupa AXA jesteśmy 5. ubezpieczycielem w Polsce. Obsługujemy ponad 3 miliony klientów.

AXA TFI podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Wyniki finansowe AXA TFI S.A.

Szczegółowe dane o AXA TFI S.A.

Polityka informacyjna AXA TFI S.A.

Ład korporacyjny AXA TFI S.A.

Struktura organizacyjna AXA TFI S.A.

Polityka zaangażowania AXA TFI S.A.

Sprawozdanie z realizacji polityki zaangażowania AXA TFI S.A.


AXA Polska S.A.

AXA Polska S.A. zainaugurowała swoją działalność na początku 2008 roku, przejmując większości działań wspólnych dla spółek AXA Życie, AXA PTE i AXA Ubezpieczenia TUiR, głównie dystrybucję produktów i obsługę klientów.

Szczegółowe dane o AXA Polska SA

 

 


Jak oceniasz
serwis axa.pl?