Połączenie prawne AXA TUiR S.A. z AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Szanowni Państwo,

w dniu  28 kwietnia 2017 r. AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. przejęło spółkę AXA TUiR S.A. W tym dniu AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. wstąpiło we wszystkie prawa i obowiązki przejętego Towarzystwa, a tym samym stało się stroną wszystkich umów zawartych przez AXA TUiR S.A.

Warunki umów ubezpieczenia pozostają bez zmian. Podobnie proces obsługi polis oraz likwidacji szkód. Możecie Państwo kontaktować się z nami za pośrednictwem dotychczasowych numerów telefonu i adresów e-mail. 

Chcemy, aby nasi klienci czuli się dobrze poinformowani i rozumieli, co oznacza połączenie prawne spółek. Dlatego przygotowaliśmy odpowiedzi na, naszym zdaniem, najbardziej palące pytania. Jeśli nie znajdą Państwo odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o przekazanie go nam na adres zapytania@axa.pl. Odpowiemy na nie niezwłocznie.

Czy połączenie oznacza dla mnie dodatkowe obowiązki?

AXA Ubezpieczenia wstąpiła w prawa i obowiązki AXA TUiR, w tym stała się stroną umów zawartych pomiędzy AXA TUiR i jej Klientami. Nie prowadzi to do nałożenia żadnych dodatkowych obowiązków na Klientów. Nie zmieniają się numery serwisów telefonicznych. W mocy pozostają dotychczasowe umowy z Klientami: nie ma konieczności podpisywania nowych umów ani zmiany dotychczasowych.

Jak zmienia się pozycja AXA w Polsce po połączeniu spółek majątkowych?

Dzięki temu, że działamy wspólnie, możemy zaoferować Klientom w Polsce pełną ofertę ubezpieczeń majątkowych, za pośrednictwem różnorodnych kanałów: od call centre, internet, przez agentów, brokerów, po banki, w tym w mBanku, z którym tworzymy strategiczne partnerstwo.

Jesteśmy 5. Grupą ubezpieczeniową w Polsce. Na koniec 2016 zebraliśmy składki o wartości 2,7 mld zł. Obsługujemy w Polsce ponad 3 miliony klientów. AXA jest 6. towarzystwem na rynku majątkowym z 5% udziałem  oraz z łącznym przypisem składki brutto o wartości 1,6 mld zł na koniec 2016 roku. AXA jest również 7. towarzystwem w segmencie ubezpieczeń na życie z udziałem 4,6% i przypisem składki brutto o wartości 1,1 mld zł na koniec 2016 roku. W 2016 roku wypłaciliśmy klientom 1,5 mld zł w świadczeniach i odszkodowaniach.

KONTAKT I OBSŁUGA KLIENTA

Czy zmieniają się dotychczasowe dane kontaktowe?

Dotychczasowe ścieżki kontaktu – numery telefonów, adresy e-mail, strona internetowa – pozostają bez zmian.

Czy mój agent nadal będzie mnie obsługiwać?

Przygotowując się do połączenia spółek staraliśmy się umożliwić wszystkim chętnym pośrednikom ubezpieczeniowym sprzedaż produktów AXA Ubezpieczenia. Informację, czy dany agent jest w tym gronie, uzyskają Państwo bezpośrednio u niego.


UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA, INNE DOKUMENTY

Czy dotychczasowe umowy zmienią się?

Połączenie nie powoduje potrzeby sporządzania nowych polis lub innych dokumentów ubezpieczeniowych lub aneksów do nich. Warunki zawartych umów ubezpieczenia nie ulegają zmianie. Połączenie nie powoduje potrzeby podjęcia jakichkolwiek działań ze strony Klientów ubezpiecznych przez AXA. Również procesy obsługi ubezpieczeń, wypłaty świadczeń i likwidacji szkód  z punktu widzenia Klienta nie ulegają zmianom. Numer umowy ubezpieczenia, polisy ubezpieczenia lub certyfikatu ubezpieczeniowego nie ulega zmianie i będzie nadal w niezmienionej formie używany jako identyfikator ubezpieczenia.


LIKWIDACJA SZKÓD, WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

Czy proces likwidacji szkody/wypłaty świadczeń się zmieni?

AXA Ubezpieczenia przejęła wszystkie prawa i obowiązki z umów ubezpieczenia AXA TUiR, co w praktyce oznacza również, że AXA Ubezpieczenia jest teraz zobowiązana  do przeprowadzenia procesu likwidacji szkody i wypłaty należnych świadczeń.

Proces pozostaje jak dotychczas, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm. Wszystkie numery telefonów oraz adresy mailowe pozostają takie same.

 

Jak mogę zgłosić szkodę?

Wszystkie numery telefonów oraz adresy mailowe do zgłoszenia szkody przez klientów indywidualnych pozostają takie same. Bez zmian pozostaje również dotychczasowa droga zgłaszania szkód przez firmy. Kontakty w zakładce https://axa.pl/centrum-klienta (klient indywidualny) i https://axa.pl/biznes/centrum-klienta/ (dla firm).


DANE OSOBOWE

Kto teraz jest admnistratorem moich danych osobowych?

Nowym administratorem Państwa danych osobowych, w rozumieniu art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej „Ustawa”), w miejsce AXA TUiR S.A., jest AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa.

Dlaczego moje dane zostały przeniesione do AXA Ubezpieczenia?

Dane osobowe zostały przeniesione w związku z przeprowadzoną transakcją połączenia prawnego AXA TUiR S.A. i AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.. AXA Ubezpieczenia stała się administratorem wszystkich danych osobowych przetwarzanych poprzednio przez AXA TUiR. Są to dane związane z realizacją umowy ubezpieczenia (np. dane ubezpieczających, ubezpieczonych, uprawnionych z umów ubezpieczenia, poszkodowanych).

Co oznacza przetwarzanie danych? Jak wykorzystujecie moje dane? 

Przetwarzanie danych osobowych oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych (zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie czy usuwanie). AXA Ubezpieczenia przetwarza dane do celów związanych z działalnością zakładu ubezpieczeniowego czyli na przykład: zawieraniem lub realizacją umów ubezpieczenia, obsługą procesu likwidacji szkody. AXA Ubezpieczenia przestrzega przepisów związanych z ochroną danych osobowych i umożliwia realizację uprawnień z tym związanych, m.in. zapewniamy prawo dostępu do treści danych, zmiany danych, a także wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.


Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online