Zasady Ładu Korporacyjnego w AXA PTE S.A.

ZŁK są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Towarzystwo”) przyjęło do stosowania, w zakresie uwzględniającym zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali i charakteru działalności, a także specyfiki Towarzystwa, zasady określone w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dn. 22 lipca 2014r. (dalej jako: „ZŁK”), odstępując od stosowania zasad określonych w § 8 ust. 4, § 28 ust. 3, § 28 ust. 4 oraz § 51 ust. 2 ZŁK.

Jednocześnie wskazać należy na następujące okoliczności uzasadniające stanowisko Towarzystwa dotyczące odstąpienia od stosowania niektórych zasad wynikających z ZŁK:

1.  Zasada wyrażona w § 8 ust. 4 ZŁK

Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.

Stanowisko Towarzystwa dotyczące odstąpienia od stosowania zasady wyrażonej w § 8 ust. 4 ZŁK motywowane jest okolicznością, iż Towarzystwo posiada jedynego akcjonariusza, jak również nie jest spółką publiczną, stąd Towarzystwo osiąga cel określony w powyżej zasadzie w oparciu o strukturę akcjonariatu Towarzystwa.

2. Zasada wyrażona w § 28 ust. 3 i § 28 ust. 4 ZŁK

§28. 
3. Organ nadzorujący przygotowuje i przedstawia organowi stanowiącemu raz w roku raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w instytucji nadzorowanej. 
4. Organ stanowiący dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.

Stanowisko Towarzystwa dotyczące odstąpienia od stosowania zasad wyrażonych w § 28 ust. 3 oraz § 28 ust. 4 ZŁK motywowane jest okolicznością, iż Towarzystwo podlega częściowo w zakresie zasad wynagradzania regulacjom obowiązującym w grupie kapitałowej, w ramach której Towarzystwo prowadzi działalność, co pozwala na osiągnięcie celu określonego w ww. zasadach.

3. Zasada wyrażona w § 51 ust. 2 ZŁK

Członkowie organu zarządzającego, uwzględniając charakter, skalę i złożoność prowadzonej działalności nie powinni łączyć odpowiedzialności za zarządzanie danym ryzykiem z odpowiedzialnością za obszar działalności generujący to ryzyko.

Stanowisko Towarzystwa dotyczące odstąpienia od stosowania zasady wyrażonej w § 51 ust. 2 ZŁK motywowane jest okolicznością, iż Członek Zarządu Towarzystwa łączący odpowiedzialność za funkcję zarządzania ryzykiem oraz niektóre obszary potencjalnie generujące to ryzyko, nie jest zaangażowany w jakiejkolwiek części w kluczowy z punktu widzenia generowania ryzyka proces podejmowania decyzji inwestycyjnych, co zapewnia niezależność wykonawczą realizacji tej funkcji, a tym samym ograniczenie potencjalnego konfliktu interesów w sposób uzasadniający przyjęcie praktyki podziału wewnętrznej odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Towarzystwa za wypełniający cele określone w § 51 ust. 2 ZŁK.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online