Wyniki finansowe AXA TFI za 2014 rok

Na koniec 2014 roku AXA TFI zarządzało aktywami o wartości ponad 3 mld zł, przy czym aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych wzrosły aż o 25%. Wyniki inwestycyjne funduszy AXA TFI były w 2014 roku w większości powyżej benchmarków i mediany konkurencji.

Najlepszy wynik osiągnął fundusz FIO Selective Equity, który zajął pierwsze miejsce w grupie funduszy akcyjnych regionu Europy Środkowej. Znaczny wzrost aktywów, przy konserwatywnym podejściu do kosztów, umożliwił wypracowanie ponad 6 mln zł zysku netto według PSR w porównaniu z 2 mln zł na koniec 2013 roku, a wynik w MSR wzrósł z 1,4 mln zł w 2013 roku do 5,2mln zł na koniec 2014.

Ambicją AXA TFI jest awans do pierwszej piątki największych niebankowych TFI w Polsce w ciągu najbliższych 5 lat. Aby to osiągnąć konieczna jest konsekwentna strategia inwestycyjna, dzięki której zarządzane przez Towarzystwo fundusze będą utrzymywać się w czołówce funduszy inwestycyjnych pod względem długoterminowych stóp zwrotu. Dobre wyniki inwestycyjne oznaczają większe zainteresowanie klientów AXA Życie ubezpieczeniami na życie z UFK, skąd w 90 proc. płyną aktywa do TFI. W ostatnich dwóch latach klienci powierzyli nam w zarządzanie blisko miliard złotych. Barierą dla tak dynamicznego wzrostu w latach kolejnych mogą być konsekwencje nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej wpływające na kształt ubezpieczeń z UFK. Szansę na przyrost aktywów i równoważenie potencjalnie słabszej dynamiki przyrostu aktywów ze sprzedaży polis inwestycyjnych widzimy natomiast we współpracy z naszymi partnerami bankowymi zainteresowanymi sprzedażą bezpośrednią jednostek uczestnictwa funduszy.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online