Ubezpieczenia na życie

Zakup polisy

Jak zawrzeć umowę z AXA?

Jeżeli chcesz zawrzeć umowę ubezpieczenia z AXA skontaktuj z naszym przedstawicielem, który po profesjonalnej analizie Twoich potrzeb dobierze odpowiedni produkt AXA.

Jak to zrobić?

 • skontaktuj się z naszym doradcą pod numerem telefonu 22 599 95 22,
 • odwiedź oddział AXA lub najbliższą partnerską placówkę.

Kontynuacja ubezpieczenia grupowego

Kto może kontynuować ubezpieczenie?

Każdy kto był ubezpieczony w AXA za pośrednictwem swojego pracodawcy przez minimum 6 miesięcy.


Na czym polega kontynuacja ubezpieczenia?

Polega na samodzielnym opłacaniu składki za ochronę ubezpieczeniową.


Co muszę, zrobić żeby kontynuować ubezpieczenie?

Wystarczy, że wypełnisz formularz: https://axa.pl/pomoc-i-obsluga/formularze-online/obsluga-ubezpieczenia-na-zycie/indywidualna-kontynuacja-ubezpieczenia-grupowego/
W 14 dni prześlemy Ci propozycję z zakresem ubezpieczenia i wysokością składki. Jeśli propozycja Ci się spodoba wystarczy, że odeślesz wypełnioną deklarację kontynuacji i opłacisz składkę. Oryginał podpisanego dokumentu odeślij do nas na adres AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.


Jakie są warunki kontynuacji?

Taką informację otrzymasz po wypełnieniu formularza: https://axa.pl/pomoc-i-obsluga/formularze-online/obsluga-ubezpieczenia-na-zycie/indywidualna-kontynuacja-ubezpieczenia-grupowego/ e-mailowo lub korespondencyjnie w zależności od formy jaką wybierzesz.


Czy będę mieć karencje? Ciągłość ubezpieczenia?

Jeśli zgłosisz się do nas z wnioskiem o kontynuację ubezpieczenia w ciągu 30 dni od końca ubezpieczenia w ramach polisy grupowej karencje nie będą Cię obowiązywać.


Zgłaszanie i likwidacja roszczeń/zdarzeń

Jak długo trwa wypłata roszczenia?

Zawsze staramy się, aby wnioski były rozpatrywane szybko i czas oczekiwania na naszą decyzję był krótszy niż 21 dni od złożenia wniosku. Może się jednak zdarzyć, że przesłane dokumenty nie będą wystarczały do podjęcia decyzji i poprosimy Cię o ich uzupełnienie. Naszą odpowiedź otrzymasz wówczas maksymalnie w 14 dni od dosłania nam niezbędnych dokumentów.


Jak wygląda proces rozpatrzenia roszczenia?

1. Wypełnij wniosek na naszej stronie internetowej https://axa.pl/pomoc-i-obsluga/zgloszenie-zdarzenia/ubezpieczenia-na-zycie-zdrowie-nnw-inwestycje/zgloszenie-zdarzenia-przez-internet/ oraz dołącz niezbędne dokumenty.
2. AXA dokona weryfikacji przesłanych dokumentów i podejmie decyzję na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia.
3. Jeśli do wydania decyzji będzie potrzebne uzupełnienie dokumentów, poinformujemy Cię o tym mailowo.
4. Decyzję otrzymasz do 21 dni roboczych od dnia wpływu kompletu dokumentów.


Jak wygląda wypłata dla małoletnich?

Gdy osobami Uprawnionymi do otrzymania świadczenia są osoby małoletnie Wniosek o wypłatę świadczenia oraz dyspozycję wypłaty świadczenia wraz z wymaganymi dokumentami składa prawny opiekun osoby małoletniej wraz z dokumentem potwierdzającym sprawowanie opieki (odpis skrócony aktu urodzenia dziecka oraz odpis skrócony aktu małżeństwa, a w uzasadnionych przypadkach – postanowienie sądu rodzinnego i opiekuńczego o sprawowaniu władzy rodzicielskiej).

W sytuacji gdy świadczenie dla osoby małoletniej wynosi:

 • do 10 000 PLN – wypłacane jest opiekunowi prawnemu małoletniego,
 • powyżej 10 000 PLN – AXA zobowiązane jest do żądania od opiekuna prawnego małoletniego dziecka przedłożenia postanowienia sądu o wyrażeniu zgody na rozporządzenie majątkiem małoletniego dziecka, zgodnie z art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Jak wygląda wypłata dla spadkobiercy?

Wypłata świadczenia dla spadkobierców może mieć miejsce w następujących przypadkach:

 • w sytuacji gdy Ubezpieczony nie wskazał we wniosku o zawarcie umowy osoby uposażonej w przypadku jego zgonu,
 • w sytuacji gdy Ubezpieczony nabył prawo do otrzymania świadczenia, ale zmarł przed złożeniem wniosku o wypłatę do AXA.

W celu otrzymania świadczenia należy dostarczyć do AXA:

 • postanowienie sądu o nabyciu spadku po zmarłym lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza,
 • dokument potwierdzający tożsamość spadkobiercy,
 • dyspozycja wypłaty (konto lub adres). 

Jak sprawdzić status sprawy?

Etap rozpatrywania Twojej sprawy sprawdzisz tutaj: https://form.axa.pl/ui/operation/claim-checker.
Potrzebujesz do tego numeru PESEL i telefonu podanego podczas zgłaszania roszczenia.
W przypadku niepowodzenia/dalszych pytań zapraszamy do kontaktu poprzez formularz: https://axa.pl/pomoc-i-obsluga/formularze-online/obsluga-ubezpieczenia-na-zycie/ 


Kiedy muszę zgłosić sprawę do AXA?

Na zgłoszenie roszczenia masz 3 lata. Po tym czasie następuje przedawnienie.


Przydatne adresy e-mailowe

uzupelnij@axa.pl - gdy prosimy o uzupełnienie dokumentacji. Pamiętaj by w tytule wpisać numer sprawy/roszczenia.
swiadczenia@axa.pl - gdy nam chcesz zgłosić nam nową sprawę w formie e-mail.
reklamacje.roszczenia@axa.pl - gdy nie zgadzasz się z decyzją lub chcesz zgłosić reklamację odnśnie Twojej sprawy.


Dokumenty

Gdzie znajdę warunki ubezpieczenia?

Dokumenty produktowe znajdziesz tutaj link https://axa.pl/pomoc-i-obsluga/dokumenty/ubezpieczenia-na-zycie-zdrowie-nnw-inwestycje/
Jeśli interesujący dokument nie jest widoczny zgłoś prośbę o przesłanie właściwego dokumentu za pośrednictwem formularza: https://form.axa.pl/ui/operation/order-documents 


Co to jest tabela opłat i limitów?

To dokument, w którym określamy wysokość opłat pobieranych w związku z prowadzeniem umowy oraz limitów związanych np. z wypłatami z polisy. Tabelę zawsze należy czytać razem z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.


Gdzie znajdę wniosek o zmianę danych?
Gdzie znajdę wniosek o wypłatę świadczenia?
Gdzie znajduje formularze takie jak AML, PIT-11 itp.?

Aktualizacja danych osobowych

Jak dokonać zmiany danych osobowych w polisie?

Wniosek o zmianę:

 • adresu korespondencyjnego,
 • adresu e-mail,
 • numeru dowodu osobistego.

Jeżeli posiadasz AXAKOD możesz dokonać wyżej wymienionych zmian logując się do swojego panelu Klienta w serwisie AXA ON-LINE. Jeśli posiadasz inne ubezpieczenie lub chcesz zmienić numer telefonu skorzystaj z formularza WWW https://axa.pl/pomoc-i-obsluga/formularze-online/obsluga-ubezpieczenia-na-zycie/zglos-zmiane-danych-osobowych-w-polisie-indywidualnej/

Pozostałe dane np. imię i nazwisko zmienisz wypełniając odpowiedni formularz zmiany danych. Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz wraz z kopią dowodu osobistego prześlij na adres:
AXA Życie S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa lub w formie skanu na adres e-mail formularze.online@axa.pl
Twoje dane zaktualizujemy w 5 dni roboczych.


Jak zmienić dane uposażonego?

Jeżeli posiadasz dostęp do serwisu AXA On-Line możesz dokonywać zmian uposażonych logując się do swojego panelu.
Jeżeli Twój produkt nie gwarantuje takiego dostępu, możesz zmienić dane osoby uposażonej korzystając z odpowiedniego formularza zmiany danych. Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz wraz z kopią dowodu osobietego prześlij na adres: AXA Polska S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa lub w formie skanu na adres e-mail formularze.online@axa.pl
Twoje dane zaktualizujemy w 5 dni roboczych.


Czy mogę wyznaczyć więcej niż jednego uposażonego?

Tak, masz możliwość wyznaczenia więcej niż jednego uposażonego.

Możesz ustanowić wielu uposażonych do jednej umowy w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia. Możesz zrobić to później, w każdym momencie trwania umowy ubezpieczenia. Po prostu wypełnij i podpisz formularz zmiany danych i prześlij go wraz z kopią dowodu osobistego na adres AXA Polska S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa lub w formie skanu na adres e-mail formularze.online@axa.pl.
Twoje dane zaktualizujemy w 5 dni roboczych.


Płatności i opłaty

Co to jest prolongata płatności składki?

Prolongata jest to przedłużenie terminu płatności składki regularnej. Mimo zaległości w zapłacie składki w okresie tym AXA ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej. Okres prolongaty jest określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia i nie jest równoznaczny z zawieszeniem składki, gdyż nie zwalnia Cię z konieczności opłacenia należnych za ten czas składek.


Jakie są zasady księgowania dodatkowych składek inwestycyjnych?

Jeżeli posiadasz produkt Inwestycyjny możesz dokonać wpłaty składki dodatkowej w dowolnym terminie. Składka dodatkowa nie jest obowiązkowa.
Składka dodatkowa jest księgowana w dniu jej wpływu na konto dodatkowe polisy.
Jeśli na koncie podstawowym jest zaległość to Twoja wpłata na konto dodatkowe najpierw pokryje zaległość.
Alokacja składki dodatkowej w fundusze kapitałowe trwa do czterech dni roboczych, licząc od daty zaksięgowania. Aktualizacja w serwisie AXA ON-LINE dokonywana jest z opóźnieniem do 3 dni roboczych, z uwagi na konieczność oczekiwania na wycenę jednostek poszczególnych funduszy kapitałowych (UFK) przez podmioty zewnętrzne.


Co to jest indeksacja?

Decydując się na któryś z naszych produktów dobrałeś odpowiednią dla siebie inwestycję lub sumę ubezpieczenia. Indeksacja jest to mechanizm powalający przeciwdziałać negatywnym skutkom inflacji, która z czasem niekorzystnie wpłynęłaby na Twoje zabezpieczenie.

Regularne indeksowanie składki pozwala:

 • w przypadku ubezpieczenia życia – zachować sumę ubezpieczenia, którą w przyszłości otrzymasz Ty lub Twoi bliscy, na porównywalnym poziomie z jej realną wartością w chwili zawierania umowy ubezpieczenia.
 • w przypadku inwestycji – utrzymać wartość wpłat na Twoją inwestycję, na poziomie porównywalnym z ich realną wartością w chwili rozpoczęcia inwestycji.

Czy mogę dokonać rezygnacji z indeksacji składki?

Jeśli nie wyrażasz zgody na propozycję podwyższenia składki regularnej, możesz zgłosić rezygnację z indeksacji w następujący sposób:


Uwaga!

Zawiadomienie o rezygnacji zgłoś nie później niż 14 przed rocznicą polisy.


Gdzie znajdę informację o numerze konta do wpłaty składki?

Na polisie


Co to jest opłata za zarządzanie?

Opłata za zarządzanie jest pobierana odrębnie za zarządzanie aktywami każdego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, którego jednostki uczestnictwa były zewidencjonowane na rachunku podstawowym i rachunku dodatkowym Ubezpieczającego. Jest ona określona procentowo w stosunku do zgromadzonych środków na funduszu.


Co to jest opłata administracyjna?

Opłata administracyjna jest pobierana za obsługę umowy ubezpieczenia przez AXA. Jest ona określona w Tabeli opłat i limitów. Opłata ta może być indeksowana raz w roku.


Co to jest opłata za ryzyko?

Opłata za ryzyko jest pobierana za okres udzielania ochrony ubezpieczeniowej i jest ona określana na podstawie wieku Ubezpieczonego.


Zmiany w składce

Jak zmienić częstotliwość opłacania składki?

Jeżeli posiadasz AXAKOD możesz dokonać zmiany wysokości składki, logując się do swojego panelu Klienta w serwisie AXA ON-LINE. Jeśli posiadasz inne ubezpieczenie skorzystaj z formularza WWW https://axa.pl/pomoc-i-obsluga/formularze-online/obsluga-ubezpieczenia-na-zycie/zglos-zmiane-w-skladce-ubezpieczeniowej/

O zmianie poinformujemy Cię e-mailem w 10 dni od otrzymania Twojego zgłoszenia.


Jak mogę zawiesić opłacanie składek?

Zawieszenie opłacania składki regularnej możesz zgłosić wypełniając formularz (https://axa.pl/pomoc-i-obsluga/formularze-online/obsluga-ubezpieczenia-na-zycie/zglos-zmiane-w-skladce-ubezpieczeniowej/) odpowiedź w formie pisma wyślemy w terminie 14 dni od złożenia dyspozycji.

Pamiętaj! Szczegółowe zasady zawieszenia opłacania składek określone są w warunkach ubezpieczenia. Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z akceptacją wniosku.


Jak mogę zmienić wysokość opłacanych składek?

Jeżeli posiadasz AXAKOD możesz dokonać zmiany wysokości składki, logując się do swojego panelu Klienta w serwisie AXA ON-LINE. Jeśli posiadasz inne ubezpieczenie skorzystaj z formularza WWW https://axa.pl/pomoc-i-obsluga/formularze-online/obsluga-ubezpieczenia-na-zycie/zglos-zmiane-w-skladce-ubezpieczeniowej/

O zmianie poinformujemy Cię e-mailem w 10 dni od otrzymania Twojego zgłoszenia.


Jak mogę zrezygnować z indeksacji składki?

Jeżeli posiadasz AXAKOD możesz zrezygnować z indeksacji składki, logując się do swojego panelu Klienta w serwisie AXA ON-LINE. Jeśli posiadasz inne ubezpieczenie skorzystaj z formularza WWW https://axa.pl/pomoc-i-obsluga/formularze-online/obsluga-ubezpieczenia-na-zycie/zglos-zmiane-w-skladce-ubezpieczeniowej/

O zmianie poinformujemy Cię e-mailem w 10 dni od otrzymania Twojego zgłoszenia.

Uwaga!

Zawiadomienie o rezygnacji zgłoś nie później niż 14 przed rocznicą polisy.


Wypowiedzenie polisy/wypłata z polisy

Na czym polega odstąpienie od umowy?

Jest to rezygnacja z umowy ubezpieczenia bez jakichkolwiek konsekwencji. Kończy ona jednak ochronę ubezpieczeniową.

Każde ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) opisują w jakich terminach i na jakich warunkach możesz odstąpić od umowy.

Jeśli podejmiesz taką decyzję, prześlij nam wniosek wraz z kopią dowodu osobistego. Zwrócimy Ci wpłacone składki, które zostaną pomniejszone o opłaty określonego w OWU. W przypadku ubezpieczeń z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK), składki mogą być również pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych.

Możesz również wysłać nam wypełniony wniosek na: AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa


Jak rozwiązać umowę z AXA?

Zachęcamy do rozmowy z naszym agentem, który pomoże przeanalizować Twoją umowę i inwestycje. Warto pamiętać, że inwestycja w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK) ma charakter długoterminowy. Moment, w którym chcesz zakończyć swoją umowę jest istotny dla wartości środków, które otrzymasz. Jeśli masz przejściowe trudności w regularnym opłacaniu składki, rozważ opcję zawieszenia jej płatności  na określony czas.

Jeśli jednak nie decydujesz się kontynuować umowy i podejmujesz decyzję o jej rozwiązaniu – złóż wniosek w serwisie AXA On-Line.

Możesz również wysłać nam wypełniony wniosek na: AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

Środki wypłacimy we wskazany przez Ciebie sposób do 30 dni od wpłynięcia kompletnego wniosku.

 

 


Jak długo trwa wypłata wykupu całkowitego?

Wykupy środków realizowane są zgodnie z zasadami opisanymi w OWU danego produktu. Są realizowane nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. Wynika to z konieczności dokładnej weryfikacji zlecenia i osoby, która je składa.

Pamiętaj, że ostateczne przeliczenie wykupu nie jest robione po wycenie jednostek z dnia, w którym składasz zlecenie.


Co to jest wykup częściowy i jak go zgłosić?

Jest to wypłata części środków, które zgromadziłeś. Nadal kontynuujesz umowę ubezpieczenia. Wartość wypłacanych środków pomniejszamy o opłaty, które są określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). W przypadku produktów inwestycyjnych (z UFK) możemy ją również pomniejszyć o podatek od zysków kapitałowych.

Dokładne warunki i termin realizacji wykupu częściowego (od 10 do 14 dni roboczych od wpłynięcia kompletnej dyspozycji, w zależności od terminów przewidzianych w danym produkcie) są określone w OWU.

Wniosek o wykup częściowy możesz złożyć w serwisie AXA On-Line.

Możesz również wysłać nam wypełniony wniosek na: AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa


Jak wypłacić środki z konta dodatkowego? Jak długo trwa wypłata wartości dodatkowej?

Wypłatę środków z rachunku dodatkowego możesz zrobić na dwa sposoby:

 • wypłacić wszystkie środki – zachęcamy do przeanalizowania z Twoim agentem czy jest ona dla Ciebie korzystna; inwestowanie w UFK ma charakter długoterminowy i warto dogłębnie rozważyć
 • wypłacić część środków.

Dokładne warunki i termin realizacji wykupu częściowego (do 14 dni roboczych od wpłynięcia kompletnej dyspozycji) są określone w OWU.

Wniosek o wykup możesz złożyć w serwisie AXA On-Line.

Możesz również wyłaś nam wypełniony wniosek na: AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa


Co to jest dożycie polisy i jak wypłacić z niej środki?

To innymi słowy zakończenie umowy gdy została ona podpisana na określony czas. Kończy się ochrona ubezpieczeniowa i możesz wypłacić:

 • zgromadzone środki lub
 • gwarantowaną sumę ubezpieczenia, która w przypadku produktów z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) może zostać pomniejszona o należny podatek od zysków kapitałowych.

Dokładne warunki i termin realizacji wypłaty środków (do 30 dni od wpłynięcia kompletnej dyspozycji) są określone w OWU.

Do wypłaty środków z polisy potrzebujesz:

 • wniosku  o wypłatę świadczenia z tytułu dożycia
 • kopii dowodu osobistego Ubezpieczonego lub Uposażonego (w zależności od zawartej umowy ubezpieczenia).

Wniosek wraz z kopią dowodu osobistego odeślij na: AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.


Ile trwa konwersja składek i po jakich cenach realizuje ją AXA?

Jeśli obecnie podejmujesz decyzję o rezygnacji z inwestycji w danym funduszu i przeniesieniu środków do innego UFK (konwersja), pamiętaj że:

1)   zlecenia konwersji są realizowane w terminach określonych w OWU danego produktu;
2)   zlecenia złożone w serwisie AXA On-Line realizujemy wg cen, które obowiązują w drugim dniu roboczym, w którym funkcjonują giełdy papierów wartościowych (nie po cenach z dnia złożenia zlecenia).

Termin ten wynika z konieczności wcześniejszego przesłania zlecenia do TFI, w którego fundusze inwestycyjne lokowane są środki w ramach danego UFK, a następnie oczekiwania na wycenę danego funduszu inwestycyjnego. Zlecenia złożone poza serwisem AXA On-Line obsługiwane są w dłuższym czasie, gdyż muszą trafić do manualnej obsługi.

3)   przy realizacji konwersji AXA wykorzystuje własne środki, by możliwie jak najszybciej zakupić jednostki UFK dla klienta. Dzięki temu jednostki UFK są nabywane po cenach z tego samego dnia, co umorzenie opisane w punkcie 2). W innym wypadku AXA musiałaby czekać na zwrot środków z umorzenia funduszy, by dopiero później móc złożyć zlecenie zakupu dla klienta;
4)   zrealizowane konwersje widoczne są w serwisie AXA On-Line po upływie kolejnych 2 dni roboczych.

Przykład:

 • wtorek – klient składa zlecenie konwersji w serwisie AXA On-Line;
 • środa – AXA rejestruje wszystkie zlecenia z wtorku i przekazuje do TFI;
 • czwartek – to z tego dnia będzie wykorzystana cena zarówno do umorzenia/sprzedaży, jak i nabycia/zakupu jednostek UFK;
 • wtorek – klient widzi zrealizowaną konwersję w serwisie AXA On-Line.

Jak wygląda proces wyliczenia wartości polisy przy realizacji wykupu, wykupu wartości dodatkowej, dożycia, odstąpienia?

Krok 1 – wypełnij wniosek
Zaloguj się do serwisu AXA On-Line lub wypełnij i wyślij nam odpowiedni formularz:

 • wniosek  o wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy
 • wniosek o częściową wypłatę wartości polisy lub
 • wniosek  o wypłatę świadczenia z tytułu dożycia.

Wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami:

 • prześlij na: AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa lub
 • złóż w oddziale lub u agenta AXA

 

Krok 2 – rejestracja wniosku w AXA
Na tym etapie sprawdzamy wniosek i przesłane dokumenty. Jeśli są one niekompletne – skontaktujemy się z Tobą. Dlatego prosimy o podanie we wniosku aktualnego numeru telefonu lub adresu e-mail.

 

Krok 3 – wyliczenie kwoty do wypłaty
Ten etap rozpoczynamy po skompletowaniu dokumentów. Realizacja wykupów, czyli umarzanie środków, to proces, który odbywa się w określonych terminach i po cenach jednostek określonych również na konkretne dni. Pamiętaj, że ostateczne przeliczenie wykupu nie jest robione po wycenie jednostek z dnia, w którym składasz zlecenie.

 

Krok 4 – decyzja i wypłata środków
Informację o wartości wykupu prześlemy Ci e-mailem lub na adres korespondencyjny. Pieniądze przekażemy we wskazany przez Ciebie sposób (np. na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym):

Terminy wypłat:

 • od 10 do 14 dni roboczych w przypadku wykupu częściowego (w zależności od terminów przewidzianych dla danego produktu) lub odstąpienia od umowy
 • do 30 dni w przypadku wykupu całkowitego lub świadczenia z tytułu dożycia polisy

Serwis AXA ON-LINE

Do czego służy AXAKOD?

AXAKOD to Twój indywidualny login umożliwiający dostęp do serwisu AXA ON-LINE.

Po zawarciu umowy ubezpieczenia Twój login do serwisu AXA ON-LINE będzie występował na polisie ubezpieczenia.

Zachęcamy do obejrzenia filmu dotyczącego logowania w serwisie AXA On-Line:


Jak odblokować konto do serwisu AXA ON-LINE?

Jeśli Twoje konto zostało zablokowane możesz je odblokować - zaloguj się do serwisu AXA ON-LINE. W tym celu skorzystaj z opcji "nie pamiętam hasła" na stronie https://online.axa.pl/ul/login.html#!/

lub zadzwoń 22 599 95 22


Co to jest alokacja w Planie Inwestycyjnym AXA i Złotym Środku? Ile czasu trwa zakup jednostek funduszy za nową składkę?

Alokacja jest to procentowy podział składki pomiędzy wybrane ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK) z dokładnością do jednego procenta. Innymi słowy jest to decyzja o tym, które fundusze UFK będziesz kupował za kolejne składki.

Udział jednostek uczestnictwa jednego UFK nie może być niższy niż 10%. Zakup jednostek w ramach złożonej dyspozycji alokacji środków trwa 4 dni robocze. Aktualizacja w serwisie AXA ON-LINE dokonywana jest z opóźnieniem do 3 dni roboczych, z uwagi na konieczność oczekiwania na wycenę jednostek poszczególnych UFK przez zewnętrzne podmioty.

Jak złożyć alokację, dowiesz się z filmu: 


Co to jest konwersja i ile trwa?

Konwersja to umorzenie określonej liczby jednostek uczestnictwa wskazanego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (UFK) i nabycie za przeliczone w ten sposób środki jednostek uczestnictwa innego lub innych UFK.

Konwersja dotyczy środków zgromadzonych już na polisie. Zlecenie konwersji zaczynamy realizować następnego dnia po złożeniu dyspozycji.

Konwersja trwa do 4 dni roboczych. Aktualizacja w serwisie AXA ON-LINE jest dokonywana z opóźnieniem do 3 dni roboczych, z uwagi na konieczność oczekiwania na wycenę jednostek poszczególnych funduszy kapitałowych (UFK) przez zewnętrzne podmioty.

Jak złożyć konwersję, dowiesz się z filmu:


Mam Plan Inwestycyjny AXA /Złoty Środek w AXA. Jak zmienić sposób inwestowania?

Jeśli chcesz we własnym zakresie zmienić sposób inwestowania, zaloguj się do swojego konta zamkniętego. Jeśli jednak potrzebujesz wcześniej dokonać analizy obecnej sytuacji inwestycyjnej, skontaktuj się z przedstawicielem AXA, z którym podpisywałeś umowę ubezpieczenia.

Aby zmienić całkowicie sposób inwestowania – zleć alokację oraz konwersję.
Aby przenieść obecnie zgromadzone środki - zleć konwersję.
Aby zmienić sposób inwestowania przyszłej składki - zleć alokację.

Z filmu dowiesz się jak zlecić konwersję i alokację:

Jeśli jednak potrzebujesz wcześniej dokonać analizy obecnej sytuacji inwestycyjnej, skontaktuj się z przedstawicielem AXA, z którym podpisywałeś umowę ubezpieczenia.


Zleciłem dyspozycję, otrzymałem potwierdzenie jej realizacji, ale nie widzę zmiany w serwisie AXA On-Line. Co się dzieje?

Jeśli otrzymałeś potwierdzenie zmiany, która będzie obowiązywać od rocznicy lub przyszłej składki - zaloguj się do serwisu AXA On-Line po tej dacie, wtedy zmiany będą dla Ciebie widoczne.


Prawa klienta wynikające z:

Kodeks Cywilny

Tytuł XXVII. Umowa ubezpieczenia. 

Dział I. Przepisy ogólne. 

Art. 805 [Pojęcie; rodzaje świadczeń] 

§ 1. Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

§ 2. Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie:

1)  przy ubezpieczeniu majątkowym - określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku;

2)  przy ubezpieczeniu osobowym - umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.

§ 3. Do renty z umowy ubezpieczenia nie stosuje się przepisów kodeksu niniejszego o rencie.

§ 4. Przepisy art. 3851-3853 stosuje się odpowiednio, jeżeli ubezpieczającym jest osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Art. 806 [Nieważność umowy; bezskuteczność] 

§ 1. Umowa ubezpieczenia jest nieważna, jeżeli zajście przewidzianego w umowie wypadku nie jest możliwe.

§ 2. Objęcie ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie umowy jest bezskuteczne, jeżeli w chwili zawarcia umowy którakolwiek ze stron wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że wypadek zaszedł lub że odpadła możliwość jego zajścia w tym okresie.

Art. 807 [Regulacja pozakodeksowa] 

§ 1. Postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia sprzeczne z przepisami niniejszego tytułu są nieważne, chyba że dalsze przepisy przewidują wyjątki.

§ 2.(uchylony)

Art. 808 [Ubezpieczenie na cudzy rachunek] 

§ 1. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczony może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia.

§ 2. Roszczenie o zapłatę składki przysługuje ubezpieczycielowi wyłącznie przeciwko ubezpieczającemu. Zarzut mający wpływ na odpowiedzialność ubezpieczyciela może on podnieść również przeciwko ubezpieczonemu.

§ 3. Ubezpieczony jest uprawniony do żądania należnego świadczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela, chyba że strony uzgodniły inaczej; jednakże uzgodnienie takie nie może zostać dokonane, jeżeli wypadek już zaszedł. 

§ 4. Ubezpieczony może żądać by ubezpieczyciel udzielił mu informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków ubezpieczonego.

§ 5. Jeżeli umowa ubezpieczenia nie wiąże się bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową ubezpieczonej osoby fizycznej, art. 3851-3853 stosuje się odpowiednio w zakresie, w jakim umowa dotyczy praw i obowiązków ubezpieczonego.

Art. 809 [Dokument ubezpieczenia] 

§ 1. Ubezpieczyciel zobowiązany jest potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia.

§ 2. Z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w art. 811, w razie wątpliwości umowę uważa się za zawartą z chwilą doręczenia ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia.

Art. 810 (uchylony)

Art. 811 [Ochrona ubezpieczającego] 

§ 1. Jeżeli w odpowiedzi na złożoną ofertę ubezpieczyciel doręcza ubezpieczającemu dokument ubezpieczenia zawierający postanowienia, które odbiegają na niekorzyść ubezpieczającego od treści złożonej przez niego oferty, ubezpieczyciel obowiązany jest zwrócić ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy doręczeniu tego dokumentu, wyznaczając mu co najmniej 7-dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. W razie niewykonania tego obowiązku zmiany dokonane na niekorzyść ubezpieczającego nie są skuteczne, a umowa jest zawarta zgodnie z warunkami oferty.

§ 2. W braku sprzeciwu umowa dochodzi do skutku zgodnie z treścią dokumentu ubezpieczenia następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego do złożenia sprzeciwu.

Art. 812 [Ogólne warunki ubezpieczenia] 

§ 1.(uchylony)

§ 2.(uchylony)

§ 3.(uchylony)

§ 4. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

§ 5. Jeżeli umowa zawarta jest na czas określony, ubezpieczyciel może ją wypowiedzieć jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie, a także z ważnych powodów określonych w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

§ 6.(uchylony)

§ 7.(uchylony)

§ 8. Różnicę między treścią umowy a ogólnymi warunkami ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązany jest przedstawić ubezpieczającemu w formie pisemnej przed zawarciem umowy. W razie niedopełnienia tego obowiązku ubezpieczyciel nie może powoływać się na różnicę niekorzystną dla ubezpieczającego. Przepisu nie stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji.

§ 9. Przepisy § 5 i 8 stosuje się odpowiednio w razie zmiany ogólnych warunków ubezpieczenia w czasie trwania stosunku umownego. Nie uchybia to stosowaniu w takim przypadku przepisu art. 3841.

Art. 813 [Składka] 

§ 1. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

§ 2. Jeżeli nie umówiono się inaczej, składka powinna być zapłacona jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia, a jeżeli umowa doszła do skutku przed doręczeniem dokumentu ubezpieczenia - w ciągu czternastu dni od jego doręczenia.

Art. 814 [Początek odpowiedzialności; niezapłacenie składki] 

§ 1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.

§ 2. Jeżeli ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka.

§ 3. W razie opłacania składki w ratach niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki może powodować ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela, tylko wtedy, gdy skutek taki przewidywała umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia, a ubezpieczyciel po upływie terminu wezwał ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.

Art. 815 [Obowiązek informowania] 

§ 1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.

§ 2. Jeżeli w umowie ubezpieczenia zastrzeżono, że w czasie jej trwania należy zgłaszać zmiany okoliczności wymienionych w paragrafie poprzedzającym, ubezpieczający obowiązany jest zawiadamiać o tych zmianach ubezpieczyciela niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości. Przepisu tego nie stosuje się do ubezpieczeń na życie.

§ 21. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązki określone w paragrafach poprzedzających spoczywają zarówno na ubezpieczającym, jak i na ubezpieczonym, chyba że ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.

§ 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem paragrafów poprzedzających nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia paragrafów poprzedzających doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

Art. 816 [Zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku] W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Przepisu tego nie stosuje się do ubezpieczeń na życie.

Art. 817 [Termin spełnienia świadczenia] 

§ 1. Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

§ 2. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1.

§ 3. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż określone w paragrafach poprzedzających. 

Art. 818 [Zawiadomienie ubezpieczyciela o wypadku] 

§ 1. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku.

§ 2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązkiem określonym w paragrafie poprzedzającym można obciążyć zarówno ubezpieczającego, jak i ubezpieczonego, chyba że ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy na jego rachunek.

§ 3. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

§ 4. Skutki braku zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku nie następują, jeżeli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości.

Art. 819 [Przedawnienie] 

§ 1. Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech.

§ 2.(uchylony)

§ 3. W wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania.

§ 4. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

Art. 820 [Ubezpieczenia morskie; reasekuracja] Przepisów tytułu niniejszego nie stosuje się do ubezpieczeń morskich oraz do ubezpieczeń pośrednich (reasekuracji).

Dział II. Ubezpieczenia majątkowe. 

Art. 821 [Zakres przedmiotowy] Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu.

Art. 822 [Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej] 

§ 1. Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

§ 2. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody, o jakich mowa w § 1, będące następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia.

§ 3. Strony mogą postanowić, że umowa będzie obejmować szkody powstałe, ujawnione lub zgłoszone w okresie ubezpieczenia.

§ 4. Uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela.

§ 5. Ubezpieczyciel nie może przeciwko uprawnionemu do odszkodowania podnieść zarzutu naruszenia obowiązków wynikających z umowy lub ogólnych warunków ubezpieczenia przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nastąpiło ono po zajściu wypadku.

Art. 823 [Zmiana właściciela; przeniesienie praw] 

§ 1. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. Przeniesienie tych praw wymaga zgody ubezpieczyciela, chyba że umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej.

§ 2. W razie przeniesienia praw, o których mowa w § 1, na nabywcę przedmiotu przechodzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą ubezpieczyciela umówiły się inaczej. Pomimo tego przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.

§ 3. Jeżeli prawa, o których mowa w § 1, nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.

§ 4. Przepisów § 1-3 nie stosuje się przy przenoszeniu wierzytelności, jakie powstały lub mogą powstać wskutek zajścia przewidzianego w umowie wypadku. 

Art. 824 [Suma ubezpieczenia] 

§ 1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, suma ubezpieczenia ustalona w umowie stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.

§ 2. Jeżeli po zawarciu umowy wartość ubezpieczonego mienia uległa zmniejszeniu, ubezpieczający może żądać odpowiedniego zmniejszenia sumy ubezpieczenia. Zmniejszenia sumy ubezpieczenia może także z tej samej przyczyny dokonać jednostronnie ubezpieczyciel, zawiadamiając o tym jednocześnie ubezpieczającego.

§ 3. Zmniejszenie sumy ubezpieczenia pociąga za sobą odpowiednie zmniejszenie składki począwszy od dnia pierwszego tego miesiąca, w którym ubezpieczający zażądał zmniejszenia sumy ubezpieczenia lub w którym ubezpieczyciel zawiadomił ubezpieczającego o jednostronnym zmniejszeniu tej sumy.

Art. 8241 [Odpowiedzialność] 

§ 1. O ile nie umówiono się inaczej, suma pieniężna wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia nie może być wyższa od poniesionej szkody.

§ 2. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, ubezpieczający nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczycielami każdy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.

§ 3. Jeżeli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o jakich mowa w § 2, uzgodniono, że suma wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia może być wyższa od poniesionej szkody, zapłaty świadczenia w części przenoszącej wysokość szkody ubezpieczający może żądać tylko od tego ubezpieczyciela. W takim przypadku dla określenia odpowiedzialności między ubezpieczycielami należy przyjąć, że w ubezpieczeniu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, suma ubezpieczenia równa jest wartości ubezpieczeniowej.

Art. 825 (uchylony)

Art. 826 [Obowiązek zmniejszenia szkody] 

§ 1. W razie zajścia wypadku ubezpieczający obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.

§ 2. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że w razie zajścia wypadku ubezpieczający obowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. 

§ 3. Jeżeli ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w § 1, ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

§ 4. Ubezpieczyciel obowiązany jest, w granicach sumy ubezpieczenia, zwrócić koszty wynikłe z zastosowania środków, o których mowa w § 1, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla ubezpieczającego.

§ 5. W razie ubezpieczenia na cudzy rachunek przepisy paragrafów poprzedzających stosuje się również do ubezpieczonego.

Art. 827 [Szkoda umyślna] 

§ 1. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie; w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się, chyba że umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej lub zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.

§ 2. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej można ustalić inne zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela niż określone w § 1.

§ 3. Jeżeli nie umówiono się inaczej, ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.

§ 4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek zasady określone w paragrafach poprzedzających stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego.

Art. 828 [Przejście roszczeń] 

§ 1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli zakład pokrył tylko część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem ubezpieczyciela.

§ 2. Nie przechodzą na ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczającego przeciwko osobom, z którymi ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

§ 3. Zasady wynikające z paragrafów poprzedzających stosuje się odpowiednio w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek.

Dział III. Ubezpieczenia osobowe. 

Art. 829 [Zakres przedmiotowy] 

§ 1. Ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć:

1)  przy ubezpieczeniu na życie - śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku;

2)  przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków - uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

§ 2. W umowie ubezpieczenia na życie zawartej na cudzy rachunek, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się nie wcześniej niż następnego dnia po tym, gdy ubezpieczony oświadczył stronie wskazanej w umowie, że chce skorzystać z zastrzeżenia na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej. Oświadczenie powinno obejmować także wysokość sumy ubezpieczenia. Zmiana umowy na niekorzyść ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci ubezpieczonego wymaga zgody tego ubezpieczonego.

Art. 830 [Wypowiedzenie przez ubezpieczającego] 

§ 1. Przy ubezpieczeniu osobowym ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem terminu określonego w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia, a w razie jego braku - ze skutkiem natychmiastowym.

§ 2. W braku odmiennego zastrzeżenia umowę uważa się za wypowiedzianą przez ubezpieczającego, jeżeli składka lub jej rata nie została zapłacona w terminie określonym w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia mimo uprzedniego wezwania do zapłaty w dodatkowym terminie określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia; w wezwaniu powinny być podane do wiadomości ubezpieczającego skutki niezapłacenia składki.

§ 3. Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na życie jedynie w wypadkach wskazanych w ustawie.

§ 4. Przepisy § 3 oraz art. 812 § 8 stosuje się odpowiednio w razie zmiany ogólnych warunków ubezpieczenia na życie w czasie trwania stosunku umownego. Nie uchybia to stosowaniu w takim przypadku przepisu art. 3841.

Art. 831 [Uprawniony do sumy ubezpieczenia] 

§ 1. Ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej; może również zawrzeć umowę ubezpieczenia na okaziciela. Ubezpieczający może każde z tych zastrzeżeń zmienić lub odwołać w każdym czasie.

§ 11. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek do wykonywania uprawnień, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, konieczna jest uprzednia zgoda ubezpieczonego; umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że uprawnienia te ubezpieczony może wykonywać samodzielnie. 

§ 2. Jeżeli wskazano kilka osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia, a nie oznaczono udziału każdej z nich w tej sumie, ich udziały są równe.

§ 3. Suma ubezpieczenia przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym.

Art. 832 [Rozwinięcie] 

§ 1. Wskazanie uprawnionego do otrzymania sumy ubezpieczenia staje się bezskuteczne, jeżeli uprawniony zmarł przed śmiercią ubezpieczonego albo jeżeli umyślnie przyczynił się do jego śmierci.

§ 2. Jeżeli w chwili śmierci ubezpieczonego nie ma osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia, suma ta przypada najbliższej rodzinie ubezpieczonego w kolejności ustalonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia, chyba że umówiono się inaczej.

Art. 833 [Samobójstwo] Przy ubezpieczeniu na życie samobójstwo ubezpieczonego nie zwalnia ubezpieczyciela od obowiązku świadczenia, jeżeli samobójstwo nastąpiło po upływie lat dwóch od zawarcia umowy ubezpieczenia. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą skrócić ten termin, nie bardziej jednak niż do 6 miesięcy.

Art. 834 [Zarzut nieprawdziwych informacji] Jeżeli do wypadku doszło po upływie lat trzech od zawarcia umowy ubezpieczenia na życie, ubezpieczyciel nie może podnieść zarzutu, że przy zawieraniu umowy podano wiadomości nieprawdziwe, w szczególności że zatajona została choroba osoby ubezpieczonej. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą skrócić powyższy termin.

 


Ustawa o działalności ubezpieczeniowej

Art. 13 [Elementy umowy ubezpieczenia]

2. W zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, przed wyrażeniem przez strony zgody na zmianę warunków umowy lub zmianę prawa właściwego dla zawartej umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń jest obowiązany przekazać pisemnie informacje w tym zakresie ubezpieczającemu wraz z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń przysługujących z tytułu zawartej umowy.

3. W zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, zakład ubezpieczeń pisemnie informuje ubezpieczającego, nie rzadziej niż raz w roku, o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, w tym o wartości wykupu, jeżeli wysokość świadczeń ulega zmianie w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia. W przypadku gdy z umowy ubezpieczenia przysługuje świadczenie ustalane na podstawie sumy ubezpieczenia wyrażonej w ustalonej kwocie, zakład ubezpieczeń informuje ubezpieczającego o każdej zmianie w zakresie sumy ubezpieczenia.

3a. W zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do pisemnego informowania ubezpieczającego, nie rzadziej niż raz w roku, o wartości premii, jeżeli umowa ubezpieczenia uwzględnia udział w zysku z inwestowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

3aa. Pisemne informacje, o których mowa w ust. 2-3a, zakład ubezpieczeń może przekazać za zgodą ubezpieczającego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem opatrzenia tych wiadomości bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262).

3b. W przypadku umów ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej, w szczególności ubezpieczeń grupowych, ubezpieczający obowiązany jest do przekazania ubezpieczonemu informacji określonych w ust. 2-3a. Umowa ubezpieczenia określa sposób przekazywania informacji, o których mowa w ust. 2-3a, przy czym informacje te powinny być przekazane ubezpieczonemu:

1) przed wyrażeniem przez ubezpieczającego zgody na zmianę warunków umowy lub prawa właściwego dla umowy ubezpieczenia - w przypadku informacji, o których mowa w ust. 2;

2) niezwłocznie po przekazaniu informacji ubezpieczającemu przez zakład ubezpieczeń - w przypadku informacji, o których mowa w ust. 3 i 3a.

3c. W przypadku grupowych umów ubezpieczenia, o którym mowa w dziale I załącznika do ustawy, zakład ubezpieczeń, na żądanie ubezpieczonego, jest obowiązany do przekazania informacji określonych w ust. 2-3a.

3d. W przypadku nieprzekazania ubezpieczonemu, zgodnie z ust. 3c, wymaganych informacji, zmiana warunków umowy lub prawa właściwego dla umowy ubezpieczenia, wysokości świadczeń przysługujących z tytułu umowy ubezpieczenia, w tym wartości wykupu, sumy ubezpieczenia w przypadku umowy ubezpieczenia z sumą ubezpieczenia wyrażoną w ustalonej kwocie oraz wartości premii jest skuteczna względem ubezpieczonego jedynie w części korzystnej dla tego ubezpieczonego.

3e. W przypadku nieprzekazania ubezpieczonemu informacji, o których mowa w ust. 2-3a, zgodnie z ust. 3b ubezpieczający ponosi wobec ubezpieczonego odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

Art. 13a [Obowiązek udzielenia informacji] Zakład ubezpieczeń, przed zawarciem umowy ubezpieczenia, obowiązany jest udzielić ubezpieczającemu, będącemu osobą fizyczną, informacji dotyczących:

1) prawa właściwego dla umowy w razie, gdy strony nie mają swobody wyboru prawa;

2) prawa właściwego, którego wybór proponuje zakład ubezpieczeń, gdy strony mają swobodę wyboru prawa;

3) sposobu i trybu rozpatrywania skarg i zażaleń zgłaszanych przez ubezpieczającego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, a także organu właściwego do ich rozpatrzenia.

Art. 16 [Czynności ubezpieczyciela w przypadku szkody]

1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.

1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy ubezpieczenia, o którym mowa w dziale II w grupie 18 załącznika do ustawy, jeżeli świadczenie jest spełnione bezpośrednio po zgłoszeniu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową lub bez przeprowadzania postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia.

2. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub w ustawie zakład ubezpieczeń nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia.

3. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

4. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, oraz poszkodowanemu lub uprawnionemu, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Informacje i dokumenty zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, oraz poszkodowanemu lub uprawnionemu, na ich żądanie, w postaci elektronicznej. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii oraz udostępniania informacji i dokumentów w postaci elektronicznej ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.


Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Art. 14 [Termin na wypłacenie odszkodowania]

1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

2. W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.

3. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pismo zakładu ubezpieczeń powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

3a. W przypadku niewypłacenia przez zakład ubezpieczeń odszkodowania w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, lub niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 3, organ nadzoru stosuje wobec zakładu ubezpieczeń środki nadzorcze określone w art. 212 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, zakład ubezpieczeń nie ustali ważności umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, osoby odpowiedzialnej za szkodę, właściwy do wypłaty odszkodowania jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, na zasadach określonych w rozdziale 7. Zakład ubezpieczeń przesyła niezwłocznie zgromadzoną dokumentację do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, powiadamiając o tym osobę zgłaszającą roszczenie. Przepis art. 109 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 28 [Wypowiedzenie umowy]

1. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

1a. W razie zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń jest obowiązany potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

1b. Nie później niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do wysłania ubezpieczającemu informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia.

1c. Informacja, o której mowa w ust. 1b, zawiera w szczególności:

1) określenie wysokości składki ubezpieczeniowej w przypadku, gdy dojdzie do zawarcia następnej umowy ubezpieczenia w trybie ust. 1;

2) pouczenie, że wysokość składki, o której mowa w pkt 1, może ulec zmianie, jeżeli po wysłaniu informacji przez zakład ubezpieczeń wyjdą na jaw okoliczności mające wpływ na wysokość składki, oraz wskazanie tych okoliczności;

3) pouczenie o prawie wypowiedzenia dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z ust. 1 oraz o formie, możliwym sposobie oraz terminie złożenia tego wypowiedzenia;

4) pouczenie o skutkach tego wypowiedzenia oraz o skutkach braku tego wypowiedzenia.

1d. Informacja, o której mowa w ust. 1b, powinna być wysłana:

1) w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej, jeżeli przy zawarciu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ubezpieczający wyraził zgodę na składanie mu oświadczeń w takiej postaci, lub

2) w formie pisemnej, w sposób umożliwiający niezwłoczne poinformowanie ubezpieczającego.

1e. Jeżeli okoliczności mające wpływ na ustalenie wysokości składki ubezpieczeniowej wyszły na jaw po wysłaniu informacji, o której mowa w ust. 1b, zakład ubezpieczeń może odpowiednio zwiększyć składkę ubezpieczeniową z uwzględnieniem tych okoliczności. W takim przypadku zakład ubezpieczeń wezwie ubezpieczającego do zapłaty podwyższonej składki.

1f. Przepisów ust. 1a-1e nie stosuje się do umów zawieranych w trybie negocjacji z przedsiębiorcą.


Pełna treść wskazanych powyżej aktów prawnych jest dostępna na stronie internetowej: http://isap.sejm.gov.pl

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online