Przejęcie opłacania składek

Zanim prześlesz nam wniosek o wypłatę świadczenia, zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi dokumentów, jakie są potrzebne do skompletowania i załączenia do formularza. Pozwoli nam to na szybsze rozpatrzenie Twojego wniosku.

Jakich dokumentów będziesz potrzebować?
  • ­dowód osobisty Ubezpieczonego lub karta pobytu/paszport w przypadku obcokrajowca
  • ­decyzja ZUS lub innego organu rentowego o przyznaniu całkowitej niezdolności do pracy
  • ­kopia wszystkich druków ZUS ZLA i decyzji o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego lub zaświadczenia z powiatowego inspektoratu ZUS o okresach niezdolności do pracy

Dodatkowo, jeżeli niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem załącz:

  • ­dokumentację medyczną z udzielenia pierwszej pomocy medycznej np.: karta wyjazdowa karetki pogotowia ratunkowego/karta SOR ( Szpitalny Oddział Ratunkowy)
  • ­notatkę policyjną (jeżeli wzywano policję)
  • ­dokument zamykający postępowanie wyjaśniające (jeżeli było prowadzone np. przez policję lub prokuraturę)

Dodatkowo, jeżeli niezdolność do pracy jest spowodowana chorobą załącz pełną dokumentację medyczną z diagnostyki i leczenia choroby będącej przyczyną hospitalizacji od wystąpienia pierwszych objawów                                

Pamiętaj – za niezdolność do pracy uznajemy całkowitą i trwałą niezdolność do jakiejkolwiek pracy zarobkowej. AXA przejmuje odpowiedzialność za powstałe zdarzenie od 181. dnia nieprzerwanego trwania niezdolności do pracy.


W jakiej formie przygotować dokumenty?
  • ­jeśli wypełniasz formularz on-line załącz skan każdego dokumentu (dopuszczalne również czytelne zdjęcie wykonane telefonem komórkowym)
  • ­jeśli wysyłasz wniosek pocztą, załącz oryginał dokumentu lub poświadczoną kopię

Jak potwierdzić kopie dokumentów?

Jak oceniasz
serwis axa.pl?