Zadzwoń do AXA
Jeśli chcesz abyśmy zadzwonili zostaw swoje dane kontaktowe

Podajesz numer telefonu i zgadzasz się na otrzymywanie smsów z informacjami handlowymi od AXA. Jeżeli nie chcesz ich otrzymywać, odznacz pole poniżej.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez AXA Życie T.U. S.A. i AXA Polska S.A., z siedzibami w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, oraz na udostępnianie tych danych innym podmiotom grupy AXA w celach marketingowych i statystycznych.

Ważne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych...

Informujemy, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

W skład Grupy AXA wchodzą m.in.: AXA S.A., spółka prawa francuskiego z siedzibą w Paryżu (75008), 25, avenue Matignon, Francja, oraz AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA Polska S.A., AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Avanssur S.A. Oddział w Polsce – z siedzibami w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51.

Uzyskaj ofertę w 2 minuty

O produkcie

O produkcie

Plan Elastyczny to ubezpieczenie, które łączy w sobie ochronę życia i zdrowia na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych z możliwością inwestowania pieniędzy. Przeznaczone jest dla osób zainteresowanych ochroną ubezpieczeniową oraz długoterminowym inwestowaniem w UFK (minimum 10 lat). 

To elastyczne rozwiązanie, dzięki któremu możesz dopasować swoją polisę do zmieniających się potrzeb w zakresie zabezpieczenia finansowego. 

Nasi przedstawiciele pomogą Ci stworzyć Twój Plan Elastyczny tak, abyś mógł maksymalnie wykorzystać jego elastyczną konstrukcję.

Twoje korzyści:

 • sam decydujesz jak długo trwa ochrona i jak szeroki jest jej zakres,
 • dostosowujesz ubezpieczenie do swoich potrzeb i aktualnej sytuacji życiowej,
 • zapewniasz bliskim wypłatę środków na wypadek, gdy Ciebie zabraknie,
 • zapewniasz sobie świadczenia na wypadek niespodziewanych zdarzeń życiowych
  (np. poważna choroba, pobyt w szpitalu),
 • otrzymujesz dostęp do szerokiego zakresu usług assistance (AXA24),
 • w ramach jednej polisy możesz chronić życie i zdrowie oraz inwestować wpłacaną składkę,
 • masz dostęp do wyselekcjonowanej oferty UFK,
 • sam określasz sposób, w jaki chcesz budować swój kapitał,
 • obserwujesz stan swoich inwestycji dzięki dostępowi do konta on-line.
Inwestowanie środków

Inwestowanie środków

Plan Elastyczny to ubezpieczenie ochronne z możliwością inwestowania pieniędzy w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK). Wybierając go miej na uwadze Twoje cele w dłuższym, min. 10-letnim horyzoncie czasowym. Pamiętaj, że określony horyzont inwestycyjny produktu wiąże się z pewnymi zasadami:

 • ubezpieczenie nie działa jak konto oszczędnościowe czy lokata i wymaga regularnych wpłat;
 • jeśli będziesz chciał wypłacić pieniądze wcześniej niż przed upływem rekomendowanego czasu trwania inwestycji, musisz liczyć się z utratą części środków z tytułu opłat (sprawdź w Tabeli Opłat i Limitów , którą otrzymałeś w momencie podpisywania umowy).

W ramach Planu Elastycznego otrzymujesz dostęp do wyselekcjonowanej oferty UFK. Sam ustalasz optymalną dla Ciebie strategię inwestycyjną, a do wyboru masz: 

 • 4 gotowe rozwiązania portfelowe o różnym poziomie ryzyka,
 • 10 funduszy inwestujących w jednostki uczestnictwa funduszy (zarządzanych przez AXA TFI),
 • 8 funduszy inwestujących w jednostki uczestnictwa funduszy zagranicznych. 

Dzięki dostępowi do konta on-line: 

 • na bieżąco zarządzasz środkami wpłacanymi do AXA i za pośrednictwem konta składasz dyspozycje alokacji i konwersji,
 • śledzisz historie wykonywanych operacji i złożonych zleceń,
 • masz podgląd do informacji o sumie ubezpieczenia, wysokości składki i częstotliwości opłacania składek,
 • monitorujesz sumę wpłacanych składek,
 • zmieniasz lub ustanawiasz nowych uposażonych,
 • komunikujesz się z AXA.

Towarzystwo nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania wyniku inwestycyjnego. Klient AXA musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowe zasady ochrony oraz cel i zasady funkcjonowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych są opisane w Ogólnych warunkach indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Elastyczny (OWU) oraz w regulaminach funduszy. Ze środków zgromadzonych przez Ubezpieczającego AXA pobiera opłaty określone w OWU. 

Umowy dodatkowe

Umowy dodatkowe

Umowa dodatkowa jest rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia wynikającego z umowy głównej. Korzystając z niej możesz dodatkowo zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę.

Umowy dodatkowe do Planu Elastycznego obejmują m.in. następujące zdarzenia: 

 • śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego,
 • trwały uszczerbek w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • poważny trwały uszczerbek w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • osierocenie dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • poważne zachorowanie (np. nowotwór, udar, zawał),
 • pobyt w szpitalu,
 • operacja medyczna,
 • niezdolność do pracy gwarantująca przejęcie opłacania składek.

Możesz również skorzystać z Drugiej Opinii Medycznej, dzięki której ekspert medyczny zweryfikuje Twoją diagnozę, a AXA za pośrednictwem partnera medycznego zapewni Ci pomoc w planowaniu lub w organizacji zaleconego leczenia.

Formularze i dokumenty

Formularze i dokumenty

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Elastyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek trwałego uszczerbku Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego trwałego uszczerbku Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek osierocenia dziecka przez drugiego rodzica

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant pełny)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant uzupełniający)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant VIP)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek operacji medycznej Ubezpieczonego

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności Ubezpieczonego do pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego uzyskania Drugiej Opinii Medycznej

REGULAMINY

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

TABELE

Tabela opłat i limitów do indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Elastyczny

Tabela uszczerbków

WYKAZY

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do Planu Elastycznego

FORMULARZ AML

Dodatkowe oświadczenia klienta do Wniosku o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (wypłata wartości wykupu), Wniosku o odstąpienie od umowy ubezpieczenia oraz Wniosku o wypłatę: wartości podstawowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – całkowitej.

FORMULARZ AML/FORMULARZ REZYDENCJI PODATKOWEJ

Formularz właściwy dla osób prawnych w produktach z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi; w Formularzu występują zarówno sekcje AML jak i sekcja Rezydencja podatkowa; sekcja Rezydencja podatkowa musi był wypełniona, jeśli Formularz jest dołączany do wniosku o zawarcie; jeśli Formularz jest dołączany do pozostałych wniosków, nie jest to konieczne o ile klient składał oświadczenie wcześniej.

FORMULARZ REZYDENCJI PODATKOWEJ

Formularz właściwy dla osób fizycznych w produktach z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi; wymagany jest jako załącznik do wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, jeśli na wniosku nie występowało pytanie o rezydencję podatkową

DOKUMENTY OBSŁUGOWE

Zgłoś przez Internet: Wypełnij formularz

lub pobierz i wypełnij wniosek z Centrum Klienta, w sekcji Polisy indywidualne.

Sprawdź też: Indywidualne ubezpieczenie zdrowotne

Jak oceniasz
serwis axa.pl?